Algemene voorwaarden

Deel 1: Aanvullende algemene voorwaarden Boom uitgevers Amsterdam BV (consumenten)

Deel 2: Algemene voorwaarden Boom uitgevers Amsterdam BV (zakelijk)

Deel 3: Gebruiksvoorwaarden digitale content

Deel 4: Algemene voorwaarden Coachlink Affiliateprogramma

Deel 1: Algemene voorwaarden Boom uitgevers Amsterdam BV (consumenten)

Deze algemene voorwaarden gelden in aanvulling op de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel en zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Boom en Klant met betrekking tot de levering van Content en Diensten.

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Abonnement: een Overeenkomst waarbij Boom zich verbindt om aan Klant gedurende de abonnementsperiode, tot het moment van regelmatige opzegging door Klant of beëindiging door Boom, periodiek Content te leveren en/of een Dienst te leveren.

Content: alle werken en ander materiaal, in welke vorm dan ook, al dan niet digitaal, die door Boom of derden worden uitgegeven en door Boom al dan niet online worden verkocht of beschikbaar gesteld, waaronder boeken, e-books, dag-, nieuws- en weekbladen, tijdschriften, artikelen, kalenders, tests, vragenlijsten, leermiddelen, cursussen, toetsen en databanken.

Boom: Boom uitgevers Amsterdam B.V., gevestigd te (1017 JX) Amsterdam aan de Prinsengracht 747-751, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 04020619, tevens handelend onder de namen: Boom Filosofie, Boom Geschiedenis, Boom Psychologie en psychiatrie, Boom Management en coaching, Businezz, Boom Hoger onderwijs, Boom test onderwijs, Boom NT2.

Credits: de door Boom aan Klant tegen betaling te verstrekken credits, waarmee Klant gebruik kan maken van Online Diensten.

Dienst: een door Boom aangeboden dienst die Boom in opdracht van en/of ten behoeve van Klant verricht, waaronder, maar niet daartoe beperkt, een Online Dienst of een cursus.

Digitale Content: alle Content die in digitale vorm ter beschikking wordt gesteld.

Gebruiker: een natuurlijke persoon die op grond van de Overeenkomst of deze Voorwaarden het recht heeft om gebruik te maken van een Online Dienst.

Klant: de natuurlijke persoon, niet handelend voor doeleinden die verband houden met zijn of haar handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, die met Boom een Overeenkomst sluit.

Online Dienst: een Dienst waarbij Boom via een elektronisch communicatienetwerk en/of programmatuur online toegang tot Content verleent aan Klant.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Boom en Klant met betrekking tot de verkoop of beschikbaarstelling van Content en/of een Dienst in welke vorm en op welke wijze dan ook.

Token: de door Boom aan Klant per email verstrekte unieke cijfer/lettercode waarmee Klant zich toegang kan verschaffen tot Online Diensten.

Gebruiksvoorwaarden: voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van een Online Dienst door Klant en Gebruiker.

Voorwaarden: deze algemene voorwaarden en de Thuiswinkel voorwaarden.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid en wijzigingen Voorwaarden

 1. De Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Boom en Klant.
 2. De door Klant gehanteerde voorwaarden worden door Boom van de hand gewezen en maken geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Boom die voorwaarden uitdrukkelijk heeft aanvaard.
 3. Boom is gerechtigd de Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen van de Voorwaarden gelden ook ten aanzien van bestaande Overeenkomsten. Boom zal wijzigingen van de Voorwaarden voorafgaand aan inwerkingtreding bekend maken via haar website en nieuwsbrieven. De gewijzigde Voorwaarden treden twee weken na bekendmaking in werking, of zoveel later als in de bekendmaking is bepaald. Klant is gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag dat de gewijzigde Voorwaarden in werking treden.

 

Artikel 3 – Facturering en betaling

 1. Betaling door Klant dient te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst op de door Boom aangewezen bank- en/of girorekening, tenzij via creditcard, iDEAL of andere door Boom toegestane wijze (vooruit)betaling heeft plaatsgevonden.
 2. Boom is gerechtigd nakoming van haar verplichting tot levering van Content of Diensten jegens Klant op te schorten zolang Klant niet aan haar betalingsverplichting met betrekking tot de betreffende Content of Diensten heeft voldaan.  

 

Artikel 4 – Levering en risico  

 1. Levering van Content en Hardware geschiedt door:
 • bezorging van de materiële drager waarop de Content zich bevindt aan het daartoe door Klant opgegeven adres, of
 • online beschikbaarstelling, eventueel via een persoonlijke Token of een ander verificatiemiddel.
 1. Vanaf het moment van levering van Content of roerende zaken rust het risico van verlies of beschadiging op Klant.
 2. Boom behoudt zich de eigendom van alle aan Klant geleverde roerende zaken voor totdat Klant volledig heeft voldaan aan al zijn verplichtingen jegens Boom uit hoofde van de Overeenkomst.

 

Artikel 5 – Credits en Tokens

 1. Bij het afnemen van Online Diensten, waaronder tests, dient Klant in sommige gevallen gebruik te maken van Tokens en Credits. Tokens worden door Klant besteld en betaald en geven recht op het afnemen van Digitale Content (zoals bij www.nt2school.nl) of op het ontvangen van Credits (zoals bij www.boomtestcentrum.nl). Credits kunnen online worden ingevoerd om toegang tot Content te krijgen.
 2. Een Token wordt slechts eenmalig verstrekt en is strikt persoonlijk. De Token dient uitsluitend gebruikt te worden door de persoon of personen die daartoe op grond van de Overeenkomst en/of schriftelijke instructies van Boom bevoegd zijn. Het is Klant niet toegestaan de Token aan  derden te verstrekken, tenzij dergelijke verstrekking schriftelijk is toegestaan door Boom. Indien Klant weet of redelijkerwijs behoort te weten dat ongeautoriseerde derden over de Token of een ander verificatiemiddel kunnen beschikken, stelt hij Boom hiervan onverwijld op de hoogte.
 3. De Token is geldig gedurende één jaar na de verstrekking daarvan door Boom. Binnen deze termijn kan Klant de Digitale Content afnemen (zoals bij www.nt2school.nl) of de door hem met behulp van de Tokens gekochte Credits activeren (zoals bij www.boomtestcentrum.nl).
 4. De Credits hebben een geldigheidsduur van vijf jaar vanaf de datum waarop deze zijn verkregen door inwisseling van de daarmee corresponderende Token. De Credits moeten worden gebruikt binnen de aangegeven geldigheidsduur.
 5. Klant verliest iedere aanspraak op de Tokens of Credits die niet binnen de toepasselijke geldigheidsduur worden ingewisseld of gebruikt.

 

Artikel 6 – Abonnementen

 1. Alle abonnementen die Boom aanbiedt worden aangegaan voor de duur van één jaar. Klant kan het abonnement te allen tijde tegen het einde van deze termijn opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
 2. Na verloop van één jaar wordt het abonnement stilzwijgend voor onbepaalde tijd verlengd. Klant kan het abonnement vervolgens te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
 3. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid wordt een abonnement op Coachlink aangegaan voor onbepaalde tijd. Klant kan dit abonnement te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
 4. In afwijking van het bepaalde in het tweede lid wordt een abonnement op dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften, na verloop van één jaar, telkens stilzwijgend verlengd voor een bepaalde duur van drie maanden. Klant kan het abonnement telkens tegen het einde van de verlenging opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. 
 5. Opzegging geschiedt schriftelijk of per email. De opzegging kan worden gericht aan Boom uitgevers Amsterdam, Prinsengracht 747-751, Postbus 15970, 1001 NL Amsterdam of aan info@boomamsterdam.nl.  

Artikel 7 – Cursussen

 1. Aanmelding voor een cursus geschiedt door schriftelijke aanmelding.
 2. Klant kan zich tot uiterlijk een week voor het begin van de cursus afmelden. Hierna worden de volledige kosten in rekening gebracht.
 3. Boom vermeldt bij het aanbieden van cursussen telkens een minimaal aantal deelnemers. Indien dit aantal niet wordt bereikt, is Boom gerechtigd om de betreffende cursus uiterlijk vijf werkdagen voor aanvang te annuleren wegens onvoldoende deelname, zonder jegens de Klant gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.
 4. Cursusmateriaal is uitsluitend voor eigen gebruik of gebruik binnen de organisatie van Klant en zal in geen geval commercieel worden gebruikt.  

 

Artikel 8 – Privacy

 1. Boom verwerkt persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en overige toepasselijke wet- en regelgeving. Op de verwerking van persoonsgegevens door Boom in het kader van haar dienstverlening is de Boom privacy policy van toepassing, welke te vinden is op de website van Boom.

 

Artikel 9 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet daartoe beperkt, het auteursrecht, modellenrecht, databankrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of octrooirecht, en overige rechten op en in verband met de Content en/of Diensten en daarmee verband houdende know how, berusten bij Boom of haar licentieverleners.
 2. Het is Klant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Boom door Boom aan Klant geleverde en/of ter beschikking gestelde Content en/of Diensten geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of openbaar te maken, tenzij en voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.
 3. Niets in de Overeenkomst of de Voorwaarden kan worden uitgelegd als een overdracht van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Content en/of Diensten.

 

Artikel 10 – Gebruik van Digitale Content

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten als genoemd in artikel 9 lid 1 op en in verband met Digitale Content berusten bij Boom of haar licentiegever(s). Klant krijgt slechts een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht op de geleverde Digitale Content.
 2. Het in het eerste lid genoemde gebruiksrecht wordt verstrekt voor de duur van de overeenkomst tussen Boom en Klant. Bij de aankoop van ebooks verstrekt Boom aan Klant een licentie voor de duur van tien jaar.
 3. Behalve waar uitdrukkelijk anders aangegeven, mag Digitale Content alleen worden geraadpleegd en gebruikt voor eigen persoonlijk en niet-commercieel gebruik.
 4. Klant mag de Digitale Content niet bewerken, verveelvoudigen, openbaar maken, uitlenen, op enigerlei wijze aan derden beschikbaar stellen of er andere handelingen mee verrichten die de reikwijdte van het in dit artikel 10 verleende gebruiksrecht te buiten gaan, behoudens voor zover voorzien in de Auteurswet.
 5. Boom of haar licentiegever(s) mogen technische maatregelen nemen om hun Intellectuele Eigendomsrechten te beschermen. Klant mag deze beveiliging niet verwijderen of ontwijken.
 6. Boom of haar licentiegever(s) mogen, voor zover redelijkerwijs noodzakelijk ten behoeve van de handhaving van intellectuele eigendomsrechten, (tijdelijke) beperkingen opleggen met betrekking tot de omvang van het gebruiksrecht of het aantal apparaten of type apparaten waarop de Digitale Content kan worden geraadpleegd.
 7. Indien Klant in strijd handelt met dit artikel 10, mag Boom de toegang tot de betreffende Digitale Content of het webaccount van Klant met onmiddellijke ingang opschorten, onverminderd het recht van Boom om de door of in verband met de bedoelde overtreding geleden schade (inclusief gemaakte kosten) op Klant te verhalen.

 

Artikel 11 – Verkoop Digitale Content door Klant

 1. Het is Klant niet toegestaan om Digitale Content in het verkeer te brengen, bijvoorbeeld door exemplaren online te verkopen, te koop aan te bieden, te verhuren of uit te lenen.
 2. Voor zover ten aanzien van Digitale Content een beroep kan worden gedaan op auteursrechtelijke uitputting in de zin van art. 12b Auteurswet is Klant, in afwijking van het bepaalde in het eerste lid, uitsluitend gerechtigd het door hem verkregen exemplaar in het verkeer te brengen, indien:
   
 • hij ten aanzien van het betreffende exemplaar zelf van Boom een gebruiksrecht voor onbepaalde tijd heeft verkregen;
 • hij aan Boom een prijs heeft betaald die overeenstemt met de economische waarde van het exemplaar;
 • hij zowel zijn gebruikslicentie als de kopie zelf overdraagt en hij zijn eigen kopie onbruikbaar maakt en dat kan aantonen.
 1. Verhuur en uitlening van Digitale Content door Klant is in geen geval toegestaan.

 

Artikel 12 – Beëindiging van de Overeenkomst

 1. Boom kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder enige schadevergoeding of betaling verschuldigd te zijn geheel of gedeeltelijk schriftelijk ontbinden indien:
 • Klant inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht op de Content en/of Dienst of op de Gebruiksvoorwaarden;
 • ten aanzien van Klant faillissement wordt aangevraagd;
 • ten aanzien van Klant, natuurlijke persoon, de Wet schuldsanering natuurlijke personen wordt toegepast;
 1. Het in artikel 12 lid 1 bepaalde laat de mogelijkheid van ontbinding op grond van de wet onverlet.
 2. In geval van beëindiging van de Overeenkomst zijn alle door Klant aan Boom verschuldigde betalingen onmiddellijk en volledig opeisbaar.
 3. Ontbinding van de Overeenkomst heeft tot gevolg dat de rechten van de Klant tot gebruik van de Content en/ of Dienst onmiddellijk eindigen.

 

> naar boven

Deel 2: Algemene voorwaarden Boom uitgevers Amsterdam (zakelijk)

Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Boom uitgevers Amsterdam voor zakelijke klanten.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Boom en zakelijke klanten met betrekking tot de levering van Content en Diensten.

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Abonnement: een Overeenkomst waarbij Boom zich verbindt om aan Klant gedurende de abonnementsperiode, tot het moment van regelmatige opzegging door Klant of beëindiging door Boom, periodiek Content te leveren en/of een Dienst te leveren.

Content: alle werken en ander materiaal, in welke vorm dan ook, al dan niet digitaal, die door Boom of derden worden uitgegeven en door Boom al dan niet online worden verkocht of beschikbaar gesteld, waaronder boeken, e-books, dag-, nieuws- en weekbladen, tijdschriften, artikelen, kalenders, tests, vragenlijsten, leermiddelen, cursussen, toetsen en databanken.

Boom: Boom uitgevers Amsterdam B.V., gevestigd te (1017 JX) Amsterdam aan de Prinsengracht 747-751, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 04020619, tevens handelend onder de namen: Uitgeverij Boom, Boom test onderwijs, Uitgeverij Boom Nelissen, Boom Lemma uitgevers en Academic Service.

Credits: de door Boom aan Klant tegen betaling te verstrekken credits, waarmee Klant gebruik kan maken van Online Diensten.

Dienst: een door Boom aangeboden dienst die Boom in opdracht van en/of ten behoeve van Klant verricht, waaronder, maar niet daartoe beperkt, een Online Dienst of een cursus.

Digitale Content: alle Content die in digitale vorm ter beschikking wordt gesteld.

Gebruiker: een natuurlijk persoon die op grond van de Overeenkomst of de Voorwaarden het recht heeft om gebruik te maken van een Online Dienst.

Gebruiksvoorwaarden: voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van een Online Dienst door Klant en Gebruikers.

Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, handelend voor doeleinden die verband houden met zijn of haar handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, die met Boom een Overeenkomst sluit.

Online Dienst: een Dienst waarbij Boom via een elektronisch communicatienetwerk en/of programmatuur online toegang tot Content verleent aan Klant.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Boom en Klant met betrekking tot de verkoop of beschikbaarstelling van Content en/of een Dienst in welke vorm en op welke wijze dan ook.

Token: de door Boom aan Klant per email verstrekte unieke cijfer/lettercode waarmee Klant zich toegang kan verschaffen tot Online Diensten.

Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 2 – Identiteit van Boom

Boom uitgevers Amsterdam B.V., handelend onder de naam/namen:

Boom Filosofie, Boom Geschiedenis, Boom Psychologie en psychiatrie, Boom Management en coaching, Businezz, Boom Hoger Onderwijs, Boom test onderwijs, Boom NT2.

 

Vestigingsadres:

Prinsengracht 747-751

1017 JX Amsterdam

Telefoonnummer: 020-6226107

Bereikbaarheid: Van maandag t/m vrijdag vanaf 09.00 uur tot 17.00 uur

E-mailadres: info@boomamsterdam.nl

 

KvK-nummer: 04020619

Btw-nummer: NL001271714B01                

                          

Artikel 3 – Toepasselijkheid en wijzigingen Voorwaarden

 1. De Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Boom en Klant.
 2. De door Klant gehanteerde voorwaarden worden door Boom uitdrukkelijk van de hand gewezen en maken geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Boom die voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
 3. Boom is gerechtigd de Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen van de Voorwaarden gelden ook ten aanzien van bestaande Overeenkomsten. Boom zal wijzigingen van de Voorwaarden voorafgaand aan inwerkingtreding bekend maken via haar website en nieuwsbrieven. De gewijzigde Voorwaarden treden twee weken na bekendmaking in werking, of zoveel later als in de bekendmaking is bepaald. Bij wijzigingen van de Voorwaarden die een substantiële verslechtering van de juridische positie van Klant met zich meebrengen, is Klant gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag dat de gewijzigde Voorwaarden in werking treden.

 

Artikel 4 – Aanbod, bestelling en totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen van Boom zijn vrijblijvend en gelden uitsluitend als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. De bestelling door Klant geldt als het aanbod.
 2. De Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door Boom van een bestelling van Klant of feitelijke uitvoering van de Overeenkomst waar de bestelling op gericht was door Boom. Boom is te allen tijde vrij om een bestelling van Klant  af te wijzen.
 3. Voor de toepassing van de Voorwaarden wordt een elektronisch bericht gelijkgesteld aan een schriftelijk bericht.
 4. De artikelen 6:227b lid 1 en 6:227c BW zijn van toepassing uitgesloten.

 

Artikel 5 – Prijs, facturering en betaling

 1. Levering van Content en Diensten geschiedt tegen de op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst vermelde prijzen en tarieven. Alle door Boom gehanteerde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij expliciet anders vermeld.
 2. Boom kan prijzen en tarieven wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment dat deze worden vermeld.
 3. Betaling door Klant dient te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst op de door Boom aangewezen bank- en/of girorekening, tenzij via creditcard, iDEAL of andere door Boom toegestane wijze (vooruit)betaling heeft plaatsgevonden.
 4. Overschrijding van een betalingstermijn door Klant leidt tot verzuim zonder dat een ingebrekestelling is vereist. Boom is gerechtigd bij overschrijding van een betalingstermijn vertragingsrente in rekening te brengen van 1% over het uitstaande bedrag per maand of een gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is. Klant is aansprakelijk voor alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Boom maakt ten behoeve van de incasso van facturen, met een minimum van 15% van het uitstaande factuurbedrag inclusief verschuldigde rente. Klant is niet bevoegd tot opschorting van zijn betalingsverplichtingen. Het is Klant niet toegestaan enige betalingsverplichting jegens Boom, uit welke hoofde dan ook, te verrekenen met een vordering van Klant op Boom.
 5. Boom is gerechtigd nakoming van enige verplichting, waaronder, maar niet daartoe beperkt, de levering van Content of Diensten jegens Klant op te schorten zolang Klant niet aan al zijn  (betalings)verplichtingen jegens Boom, uit welke hoofde dan ook, heeft voldaan. Boom is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het uitoefenen van een opschortingsrecht.

 

Artikel 6 – Garantie en retourzendingen

 1. Boom staat ervoor in dat de Content en de Diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in de aanbiedingen vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke verplichtingen.
 2. Klant is gerechtigd om Content die geleverd is op een materiële drager binnen zeven dagen na ontvangst aan Boom retour te zenden. Boom accepteert retourzendingen uitsluitend indien zij de materiële drager ongebruikt, onbeschadigd en voorzien van de originele pakbon of factuur ontvangt en indien Klant bij een retourzending schriftelijk de reden daarvan mededeelt.
 3. Indien de retourzending voldoet aan de voorwaarden genoemd in het tweede lid, zal Boom het door Klant betaalde bedrag binnen dertig dagen na ontvangst van de retourzending terugbetalen.    
 4. In afwijking van het voorgaande geldt voor bestellingen door boekhandels en retailers via het Centraal Boekhuis of BDC uitdrukkelijk geen recht van retour. In het geval Boom in een concreet geval toch retouren toestaat kunnen daar voorwaarden aan worden verbonden. Vragen hierover worden beantwoord door Laura Kemmink (l.kemmink@boomamsterdam.nl).

 

Artikel 7 – Klachten

 1. Klant dient klachten over de geleverde Content en/of Diensten binnen zeven werkdagen na levering schriftelijk en voorzien van een duidelijke en volledige toelichting bij Boom in te dienen. Boom zal de klacht behandelen overeenkomstig de door haar gehanteerde klachtenprocedure.
 2. Klachten worden binnen een termijn van 14 dagen vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Boom binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indiening van een klacht schort de betalingsverplichting van Klant niet op.

 

Artikel 8 – Levering, uitvoering en risico  

 1. Levering van Content en hardware geschiedt door:

a)    bezorging van de materiële drager waarop de Content zich bevindt aan het daartoe door Klant opgegeven adres, of

b)   online beschikbaarstelling, eventueel via een persoonlijke Token of een ander verificatiemiddel.

 1. Vanaf het moment van levering van Content of roerende zaken rust het risico van verlies of beschadiging op Klant.
 2. Boom spant zich in om Content aan Klant te (doen) leveren binnen vijf werkdagen na totstandkoming van de Overeenkomst. Deze termijn is uitdrukkelijk een streeftermijn en geen fatale termijn.
 3. Klant kan de Overeenkomst ontbinden indien de levering langer duurt dan dertig dagen.
 4. Boom behoudt zich de eigendom van alle aan Klant geleverde roerende zaken voor totdat Klant volledig heeft voldaan aan al zijn verplichtingen jegens Boom uit hoofde van de Overeenkomst.

 

Artikel 9 – Tokens en Credits

 1. Bij het afnemen van Online Diensten, waaronder tests, dient Klant in sommige gevallen gebruik te maken van Tokens en Credits. Tokens worden door Klant besteld en betaald en geven recht op het afnemen van Digitale Content (zoals bij www.nt2school.nl) of op het ontvangen van Credits (zoals bij www.boomtestcentrum.nl). Credits kunnen online worden ingevoerd om toegang tot Content te krijgen.
 2. Een Token wordt slechts eenmalig verstrekt en is strikt persoonlijk. De Token dient uitsluitend gebruikt te worden door de persoon of personen die daartoe op grond van de Overeenkomst en/of schriftelijke instructies van Boom bevoegd zijn. Het is Klant niet toegestaan de Token aan  derden te verstrekken, tenzij dergelijke verstrekking schriftelijk is toegestaan door Boom. Indien Klant weet of redelijkerwijs behoort te weten dat ongeautoriseerde derden over de Token of een ander verificatiemiddel kunnen beschikken, stelt hij Boom hiervan onverwijld op de hoogte.
 3. De Token is geldig gedurende één jaar na de verstrekking daarvan door Boom. Binnen deze termijn kan Klant de Digitale Content afnemen (zoals bij www.nt2school.nl) of de door hem met behulp van de Tokens gekochte Credits activeren (zoals bij www.boomtestcentrum.nl).
 4. De Credits hebben een geldigheidsduur van vijf jaar vanaf de datum waarop deze zijn verkregen door inwisseling van de daarmee corresponderende Token. De Credits moeten worden gebruikt binnen de aangegeven geldigheidsduur.
 5. Klant verliest iedere aanspraak op de Tokens of Credits die niet binnen de toepasselijke geldigheidsduur worden ingewisseld of gebruikt.

 

Artikel 10 – Abonnementen

 1. Alle abonnementen die Boom aanbiedt worden aangegaan voor de duur van één jaar. Klant kan het abonnement te allen tijde tegen het einde van deze termijn opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
 2. Na verloop van één jaar wordt het abonnement stilzwijgend voor onbepaalde tijd verlengd. Klant kan het abonnement vervolgens te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
 3. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid wordt een abonnement op Coachlink aangegaan voor onbepaalde tijd. Klant kan dit abonnement te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
 4. In afwijking van het bepaalde in het tweede lid wordt een abonnement op dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften, na verloop van één jaar, telkens stilzwijgend verlengd voor een bepaalde duur van drie maanden. Klant kan het abonnement telkens tegen het einde van de verlenging opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. 
 5. Opzegging geschiedt schriftelijk of per email. De opzegging kan worden gericht aan Boom uitgevers Amsterdam, Prinsengracht 747-751, Postbus 15970, 10014 NL Amsterdam of aan info@boomamsterdam.nl.

 

Artikel 11 – Cursussen

 1. Aanmelding voor een cursus geschiedt door schriftelijke aanmelding.
 2. Klant kan zich tot uiterlijk een week voor het begin van de cursus afmelden. Hierna worden de volledige kosten in rekening gebracht.
 3. Boom vermeldt bij het aanbieden van cursussen telkens een minimaal aantal deelnemers. Indien dit aantal niet wordt bereikt, is Boom gerechtigd om de betreffende cursus uiterlijk vijf werkdagen voor aanvang te annuleren wegens onvoldoende deelname, zonder jegens de Klant gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.  
 4. Cursusmateriaal is uitsluitend voor eigen gebruik of gebruik binnen de organisatie van Klant en zal in geen geval commercieel worden gebruikt.

 

Artikel 12 – Privacy

 1. Boom verwerkt persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en overige toepasselijke wet- en regelgeving. Op de verwerking van persoonsgegevens door Boom in het kader van haar dienstverlening is de Boom privacy policy van toepassing, welke te vinden is op de website van Boom.

 

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Boom is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de verzekering van Boom wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden van deze verzekering in het desbetreffende geval voor rekening van Boom komt.
 2. Indien geen uitkering mocht plaatsvinden krachtens de in artikel 13 lid 1 genoemde verzekering, om wat voor reden dan ook, is de aansprakelijkheid van Boom beperkt tot het totaal van de aan Klant in de afgelopen 12 maanden gefactureerde bedragen, met een maximum van € 10.000.
 3. Het bepaalde in artikel 13 lid 1 en 13 lid 2 geldt niet indien aan de zijde van Boom sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. 

 

 Artikel 14 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet daartoe beperkt, het auteursrecht, modellenrecht, databankrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of octrooirecht, en overige rechten op en in verband met de Content en/of Diensten en daarmee verband houdende know how, berusten bij Boom en haar licentieverleners.
 2. Het is Klant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Boom door Boom aan Klant geleverde en/of ter beschikking gestelde Content en/of Diensten geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of openbaar te maken, tenzij en voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.
 3. Niets in de Overeenkomst of de Voorwaarden kan worden uitgelegd als een overdracht van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Content en/of Diensten.

 

Artikel 15 – Gebruik van Digitale Content

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten als genoemd in artikel 14 lid 1 op en in verband met Digitale Content berusten bij Boom of haar licentiegever(s). Klant krijgt slechts een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht op de geleverde Digitale Content.
 2. Het in het eerste lid genoemde gebruiksrecht wordt verstrekt voor de duur van de overeenkomst tussen Boom en Klant. Bij de aankoop van ebooks verstrekt Boom aan Klant een licentie voor de duur van tien jaar.
 3. Behalve waar uitdrukkelijk anders aangegeven, mag Digitale Content alleen worden geraadpleegd en gebruikt voor eigen persoonlijk en niet-commercieel gebruik of - in het geval dat Klant een zakelijke klant is – voor interne bedrijfsdoeleinden.
 4. Klant mag de Digitale Content niet bewerken, verveelvoudigen, openbaar maken, uitlenen, op enigerlei wijze aan derden beschikbaar stellen of er andere handelingen mee verrichten die de reikwijdte van het in dit artikel 15 verleende gebruiksrecht te buiten gaan, behoudens voor zover voorzien in de Auteurswet.
 5. In afwijking van het bepaalde in het vierde lid, is het Klant toegestaan gedeelten van de Digitale Content uitsluitend ter toelichting bij het onderwijs openbaar te maken of te verveelvoudigen, voor zover dit door het beoogde, niet-commerciële doel wordt gerechtvaardigd, mits:
 • Klant kan worden aangemerkt als een niet-commerciële onderwijsinstelling;
 • Klant, voor zover redelijkerwijs mogelijk, de bron, waaronder de naam van de maker, op duidelijke wijze vermeldt;
 • Klant aan de maker of zijn rechtverkrijgenden een billijke vergoeding betaalt;
 • wordt voldaan aan de overige voorwaarden van artikel 16 Auteurswet.
 1. Voor het voldoen van de wettelijk verschuldigde billijke vergoeding als bedoeld in artikel 2 lid 5, kan Klant zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie -en Reproductierechten, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.stichting-pro.nl).
 2. Boom of haar licentiegever(s) mogen technische maatregelen nemen om hun Intellectuele Eigendomsrechten te beschermen. Klant mag deze beveiliging niet verwijderen of ontwijken.
 3. Boom of haar licentiegever(s) mogen, voor zover redelijkerwijs noodzakelijk ten behoeve van de handhaving van intellectuele eigendomsrechten, (tijdelijke) beperkingen opleggen met betrekking tot de omvang van het gebruiksrecht of het aantal apparaten of type apparaten waarop de Digitale Content kan worden geraadpleegd.
 4. Indien Klant in strijd handelt met dit artikel 15, mag Boom de toegang tot de betreffende Digitale Content of het webaccount van Klant met onmiddellijke ingang opschorten, onverminderd het recht van Boom om de door of in verband met de bedoelde overtreding geleden schade (inclusief gemaakte kosten) op Klant te verhalen. Boom is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het opschorten van de toegang tot het webaccount.
 5. Tijdelijk verminderde toegang tot of beschikbaarheid van de Digitale Content geven Klant niet het recht de betaling van de verschuldigde vergoedingen op te schorten. Klant heeft geen recht op restitutie van door hem betaalde vergoedingen indien er tijdelijk geen of verminderde toegang is tot de Digitale Content.

 

Artikel 16 – Verkoop Digitale Content door Klant

 1. Het is Klant niet toegestaan om Digitale Content in het verkeer te brengen, bijvoorbeeld door exemplaren online te verkopen, te koop aan te bieden, te verhuren of uit te lenen.
 2. Voor zover ten aanzien van Digitale Content een beroep kan worden gedaan op auteursrechtelijke uitputting in de zin van art. 12b Auteurswet is Klant, in afwijking van het bepaalde in het eerste lid, uitsluitend gerechtigd het door hem verkregen exemplaar in het verkeer te brengen, indien:
 • hij ten aanzien van het betreffende exemplaar zelf van Boom een gebruiksrecht voor onbepaalde tijd heeft verkregen;
 • hij aan Boom een prijs heeft betaald die overeenstemt met de economische waarde van het exemplaar;
 • hij zowel zijn gebruikslicentie als de kopie zelf overdraagt en hij zijn eigen kopie onbruikbaar maakt en dat kan aantonen.
 1. Verhuur en uitlening van Digitale Content door Klant is in geen geval toegestaan.

 

Artikel 17 – Beëindiging van de Overeenkomst

 1. Boom kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder enige schadevergoeding of betaling verschuldigd te zijn geheel of gedeeltelijk schriftelijk ontbinden indien:
 • Klant inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht op de Content en/of Dienst of op de Gebruiksvoorwaarden;
 • aan Klant surséance van betaling is verleend;
 • ten aanzien van Klant faillissement wordt aangevraagd;
 • ten aanzien van Klant, natuurlijk persoon, de Wet schuldsanering natuurlijke personen wordt toegepast;
 • de onderneming van Klant wordt ontbonden, geliquideerd, anderszins beëindigd en/of zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Boom aan een derde wordt overgedragen.
 1. Het in artikel 17 lid 1 bepaalde laat de mogelijkheid van ontbinding op grond van de wet onverlet.
 2. In geval van beëindiging van de Overeenkomst zijn alle door Klant aan Boom verschuldigde betalingen onmiddellijk en volledig opeisbaar.
 3. Ontbinding van de Overeenkomst heeft tot gevolg dat de rechten van de Klant tot gebruik van de Content en/of Dienst onmiddellijk eindigen.
 4. Boom is te allen tijde gerechtigd om de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald.

 

Artikel 18 – Diversen

 1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Toepassing van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 2. Alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met de Overeenkomsten zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechter te Amsterdam.

> naar boven

Deel 3: Gebruiksvoorwaarden digitale content

Hieronder vindt u de gebruiksvoorwaarden digitale content van Boom uitgevers Amsterdam.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Boom en Klant met betrekking tot het ter beschikking stellen van Digitale Content en gelden in aanvulling op de door Boom gehanteerde Algemene leveringsvoorwaarden.

Artikel 1 – Definities

In deze gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder:

Boom: Boom uitgevers Amsterdam B.V., gevestigd te (1017 JX) Amsterdam, aan de Prinsengracht 747-751, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 04020619, tevens handelend onder de namen: Boom Filosofie, Boom Geschiedenis, Boom Psychologie en psychiatrie, Boom Management en coaching, Businezz, Boom Hoger onderwijs, Boom test onderwijs, Boom NT2.

Digitale Content: alle door Boom aan Klant ter beschikking gestelde digitale content, waaronder, maar daartoe niet beperkt, databanken, digitale tijdschriften en artikelen, ebooks en tests.
Gebruiksvoorwaarden: deze Gebruiksvoorwaarden Digitale Content.
Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, waaronder – maar niet daartoe beperkt – auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten handelsnaamrechten, databankrechten, alsmede rechten op know how.
Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Boom een Overeenkomst sluit tot levering van Digitale Content.

 

Artikel 2 – Gebruik van Digitale Content 

 1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten op de Digitale Content berusten bij Boom of haar licentiegever(s). Klant krijgt slechts een persoonlijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht op de geleende Digitale Content.
 2. Het in het eerste lid genoemde gebruiksrecht wordt, waar het gaat om databanken, tijdschriften, artikelen en tests, verstrekt voor de duur van de overeenkomst tussen Boom en Klant. Bij de aankoopt van ebooks verstrekt Boom aan Klant een eeuwigdurende licentie.
 3. Behalve waar uitdrukkelijk anders aangegeven, mag Digitale Content alleen worden geraadpleegd en gebruikt voor eigen persoonlijk en niet-commercieel gebruik of - in het geval dat Klant een zakelijke klant is – voor interne bedrijfsdoeleinden.
 4. Klant mag de Digitale Content niet kopiëren, veranderen, uitlenen, op enigerlei wijze aan derden beschikbaar stellen of er andere handelingen mee verrichten die de reikwijdte van het in dit artikel 2 verleende gebruiksrecht te buiten gaan.
 5. In afwijking van het bepaalde in het vierde lid, is het Klant toegestaan gedeelten van de Digitale Content uitsluitend ter toelichting bij het onderwijs openbaar te maken of te verveelvoudigen, voor zover dit door het beoogde, niet-commerciële doel wordt gerechtvaardigd, mits:
 • Klant kan worden aangemerkt als een niet-commerciële onderwijsinstelling;
 • Klant, voor zover redelijkerwijs mogelijk, de bron, waaronder de naam van de maker, op duidelijke wijze vermeldt;
 • Klant aan de maker of zijn rechtverkrijgenden een billijke vergoeding betaalt, en
 • wordt voldaan aan de overige voorwaarden van artikel 16 Auteurswet.
 1. Voor het voldoen van de wettelijk verschuldigde billijke vergoeding als bedoeld in artikel 2 lid 5, kan Klant zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie -en Reproductierechten, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.stichting-pro.nl).
 2. Boom of haar licentiegever(s) mogen technische maatregelen nemen om hun Intellectuele Eigendomsrechten te beschermen. Klant mag deze beveiliging niet verwijderen of ontwijken.
 3. Boom of haar licentiegever(s) mogen (tijdelijke) beperkingen opleggen met betrekking tot de omvang van het gebruiksrecht of het aantal apparaten of type apparaten waarop de Digitale Content kan worden geraadpleegd.
 4. Indien Klant in strijd handelt met dit artikel 2, mag Boom de toegang tot de betreffende Digitale Content of het webaccount van Klant met onmiddellijke ingang blokkeren en geblokkeerd houden, onverminderd het recht van Boom om de door of in verband met de bedoelde overtreding geleden schade (inclusief gemaakte kosten) op Klant te verhalen. Boom is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het blokkeren van de toegang of het webaccount.
 5. Tijdelijk verminderde toegang tot of beschikbaarheid van de Digitale Content geven Klant niet het recht de betaling van de verschuldigde vergoedingen op te schorten. Klant heeft geen recht op restitutie van door hem betaalde vergoedingen indien er tijdelijk geen of verminderde toegang is tot de Digitale Content.

 

Artikel 3 – Verkoop digitaal product door Klant 

 1. Het is Klant niet toegestaan om een digitaal exemplaar van een bij Boom gekocht digitaal product in het verkeer te brengen, bijvoorbeeld door dit product online te verkopen of te koop aan te bieden.
 2. Voor zover ten aanzien van een digitaal product een beroep kan worden gedaan op auteursrechtelijke uitputting in de zin van art. 12b Auteurswet is Klant, in afwijking van het bepaalde in het eerste lid, uitsluitend gerechtigd het door hem verkregen exemplaar in het verkeer te brengen, indien:
 • hij ten aanzien van het betreffende exemplaar zelf van Boom een gebruikslicentie voor onbepaalde tijd heeft verkregen;
 • hij aan Boom een prijs heeft betaald die overeenstemt met de economische waarde van de kopie;
 • hij kan aantonen dat hij zijn eigen kopie onbruikbaar heeft gemaakt.

> naar boven

Deel 4: Algemene voorwaarden Coachlink Affiliateprogramma

Lees deze voorwaarden zorgvuldig voordat u zich aanmeldt voor het partnerprogramma. Indien u zich aanmeldt voor het partnerprogramma gaat u akkoord met de voorwaarden. Door u aan te melden als partner gaat u een partnerovereenkomst aan met Coachlink, een initiatief van Uitgeverij Boom Nelissen, Prinsengracht 747-751, 1017 JX Amsterdam.


Aanmelding en aanvaarding partnerovereenkomst 
1. U kunt uzelf als partner aanmelden door een of meerdere websites aan te melden en akkoord te gaan met de partnervoorwaarden.
2. De aanvaarding van de aanmelding vindt plaats via e-mail.
3. Coachlink kan zonder opgave van redenen het partnerschap weigeren.

Intellectuele eigendomsrechten 
4. De partner heeft gedurende de duur van de overeenkomst het recht – uitsluitend ten behoeve van het partnerschap – de naam Coachlink en bijbehorende logo's te gebruiken om te verduidelijken dat hij deelneemt aan het partnerprogramma.
5. Het is de partner niet toegestaan wijzigingen aan te brengen aan de gebruikte logo's.
6. Niets in het partnerschap strekt tot overdracht door Coachlink van intellectuele eigendomsrechten in welke vorm dan ook. De partner zal alle intellectuele eigendomsrechten en merkrechten van Coachlink, alsmede die van derden, volledig respecteren.

Administratieve werkwijze partnerprogramma 
7. Indien de partner op zijn site prijzen vermeldt van producten van Coachlink zal de partner er altijd voor zorgen de juiste prijzen te vermelden. Coachlink aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verkeerd vermelde prijzen.
8. Tenzij anders is overeenkomen betaalt Coachlink een commissie van 10% over de omzet exclusief BTW minus verzendkosten die wordt gerealiseerd binnen een half uur nadat een bezoeker via de links vanaf de site van de partner op Coachlink terecht is gekomen. Uitgezonderd van deze omzet is de omzet die het gevolg is van aankopen door de partner zelf, of door iemand anders via de account van de partner.
9. Bezoekers worden getraceerd via hun session cookie. Indien de bezoeker het gebruik van cookies blokkeert, is Coachlink geen commissie verschuldigd over de omzet.
10. De commissie wordt per kwartaal door Coachlink uitgekeerd. De rapportage van Coachlink is leidend voor het vaststellen van de commissie. Coachlink zal hiertoe na afloop van ieder kwartaal een creditfactuur per pdf verstrekken. Indien de partner BTW-plichtig is zal de factuur worden vermeerderd met 21% BTW.
11. Coachlink zal de commissie per kwartaal betalen, mits de partner zijn bankrekeningnummer heeft bekendgemaakt aan Coachlink via zijn accountgegevens.
12. Coachlink heeft het recht betalingen aan de partner te verrekenen met bedragen die de partner verschuldigd is aan Coachlink.

Beëindiging partnerovereenkomst 
13. Het partnerschap kan zonder opgave van redenen door de partner en door Coachlink worden beëindigd met een opzegtermijn van 1 week.
14. Het partnerschap eindigt automatisch indien de partner de link naar Coachlink verbreekt.
15. Het partnerschap eindigt automatisch indien het partnerprogramma wordt stopgezet door Coachlink.
16. De partner heeft uitsluitend recht op vergoeding van commissie voor omzet die is gerealiseerd voor de beëindigingdatum van het partnerschap.
17. Het partnerschap is niet overdraagbaar op derden. Indien de site van de partner wordt overgedragen aan een derde, dient de partner Coachlink hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen en eindigt het partnerschap automatisch.
18. Coachlink en de partner zullen na beëindiging van het partnerschap, ongeacht de reden van deze beëindiging, geen aanspraak maken op schadevergoeding als gevolg van de beëindiging van het partnerschap.

Aansprakelijkheid
19. De partner is zelf verantwoordelijk voor het functioneren van zijn eigen site. De partner vrijwaart Coachlink voor alle aanspraken op dit punt.
20. Indien de site van Coachlink – om welke reden dan ook – niet goed functioneert, is Coachlink niet aansprakelijk voor schade die de partner als gevolg hiervan leidt.

Diversen
21. Coachlink heeft het recht de partnervoorwaarden te veranderen en zal de partners in dat geval hiervan per e-mail op de hoogte stellen. De partner heeft het recht nadat de partnervoorwaarden zijn veranderd het partnerschap te beëindigen. Indien de partner het partnerschap niet beëindigt wordt hij geacht de nieuwe voorwaarden te hebben geaccepteerd.
22. De partner zal zich richting derden nimmer presenteren als een agent van Coachlink. De partner zal zich er nimmer op beroepen met Coachlink een agentuurovereenkomst te zijn aangegaan.
23. De partnervoorwaarden zijn onderhevig aan Nederlands recht. Geschillen tussen de partner en Coachlink zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Amsterdam.

> naar boven