Contact en contract: de secure base coach aan het werk

 

In iedere relatie zijn er regels: geschreven en ongeschreven. In je opvoeding krijg je de eerste boodschappen mee. Boodschappen over wie je bent, wat je wel en niet mag doen, hoe je met elkaar omgaat, waar je wel en niet over spreekt. Deze boodschappen vormen je script. Positieve, bekrachtigende boodschappen (permissies) zijn bijvoorbeeld: je mag er zijn, je mag succes hebben, je mag erbij horen. Negatieve boodschappen (stoppers) zijn bijvoorbeeld: wees niet jezelf, wees niet belangrijk, heb geen succes. Als antwoord op deze boodschappen ontwikkel je gedrag dat tot goedkeuring van je ouders leidt.139 Het antwoord dat je daar leerde geven, is vaak zo vanzelfsprekend dat je je niet bewust bent dat deze regels voor anderen niet gelden of anders zijn.

Bianca komt uit een gezin waarin niet over gevoelens wordt gesproken. Er wordt vaak heftig gediscussieerd aan de keukentafel over hoe dingen zijn gegaan, maar nooit over hoe dingen zijn geweest voor de betrokken partijen. Als ze voor het eerst bij haar coach komt, is ze dan ook wat verrast dat deze haar vraagt hoe ze zich heeft gevoeld in een bepaalde situatie. Beschaamd wendt ze haar ogen af in de hoop dat deze vraag overwaait. Maar in plaats van los te laten, bevraagt de begeleider haar op wat er gebeurt. Dit is ze niet gewend en ze voelt ontrouw aan het contract dat ze van huis uit heeft meegekregen: over emoties wordt niet gesproken.

 

Wanneer je je cliënten voor de eerste keer ontmoet, geven ze je bij het eerste contact en het eerste welkom al zoveel signalen. Signalen die in het licht van transitie en begeleiding daarvan vaak een grote betekenis hebben. In ieder nieuw contact nemen jullie je eigen set aan regels mee: de basis voor de ongeschreven regels in de relatie. De manier waarop het eerste contact verloopt, is bepalend voor de inhoud van het contract dat bewust en onbewust wordt afgesloten. Haal je je cliënt op aan de deur of zoekt hij zelf zijn weg naar de coachruimte? Komen jullie meteen ter zake of starten jullie met een kop koffie? Zijn alle onderwerpen welkom, of zijn er onderwerpen waar jullie niet over spreken? Er ontstaat een psychologisch contract op basis van onuitgesproken regels, behoeften en verwachtingen. Dit contract vormt de basis voor de omgangsnormen in het contact. Dit ontstaat vaak onuitgesproken en is gebaseerd op eerdere ervaringen van de betrokkenen. Zowel de mooie als de minder mooie ervaringen die zijn opgedaan zijn hierbij van invloed.

Ook tussen jou als begeleider en de cliënt ontstaat een psychologisch contract van ongeschreven regels. Doordat je je eigen regels en de daaruit voortkomende patronen hebt leren kennen, ben je in staat om dit te herkennen bij jezelf en de ander en dit bespreekbaar te maken.

Als Tanja voor de eerste keer bij Els komt, vertelt ze over hoe de band met haar moeder jaren geleden beschadigd is geraakt, toen haar ouders gingen scheiden. En hoe ze ervoor gekozen heeft haar vader uit haar leven te verbannen. Ondanks het contact dat er nog steeds is met haar moeder, mist ze de band die ze vroeger hadden ontzettend en wil ze deze graag herstellen. Els voelt in de sessie die volgt hoe ze moet laveren tussen de wens om de band met haar moeder te verbeteren en het niet mogen aanraken van haar vader. Als Els dit bespreekbaar maakt, deinst Tanja even terug. Hier gingen ze het toch niet over hebben?

 

Door expliciet te maken waarvoor de relatie wordt aangegaan en welke rol eenieder hierin neemt, breng je focus aan in het contact. Wat is de vraag waarmee de cliënt komt? Wat maakt dat deze vraag nu belangrijk is in het leven van de cliënt om op te pakken? Dit geldt zowel voor de begeleiding van individuen als teams. Als begeleider verken je in de eerste ontmoeting het vraagstuk en doorvoel je of de cliënt – met deze vraag op dit moment – bij jou op de juiste plek is. Schets gerust iets van de context over hoe de begeleiding eruit kan zien. Mocht je tot de conclusie komen dat je niet de juiste match bent, dan is dit ook het moment om dat ter tafel te brengen.

Anita wordt gevraagd een team te begeleiden waar veel wantrouwen is tussen de medewerkers. In het kennismakingsgesprek geeft de leidinggevende aan niet terug te willen kijken, maar vooruit te willen. Er is al te veel tijd verloren gegaan aan het verleden, hij wil vooruit. Als Anita uitlegt wat het belang van het verbinden van het heden met het verleden is, is hij helder. Dit wil hij niet. Anita besluit de opdracht niet aan te nemen.

 

De secure base coach aan het werk met contact en welkom

imageContact en welkom – Werken met individuen

 

Bij binnenkomst kijkt Bob onrustig om zich heen en vraagt: ‘Waar mag ik gaan zitten?’ ‘Waar zou je willen zitten?’, vraagt de coach. Bob neemt plaats op de stoel bij het raam en kijkt naar buiten. De coach gaat op de bank schuin tegenover hem zitten. ‘Hoe is het voor je om hier te zijn?’, vraagt hij. Bob kijkt nog steeds naar buiten en lijkt in gedachten verzonken. ‘Ik vind het spannend om hier te zijn. Ik schaam me dat ik er niet alleen uitkom en je hulp moet vragen.’

 

Je zou de eerste vraag van Bob kunnen opvatten als een beleefde vraag van iemand die voor het eerst ergens komt. Maar de schaamte die hij later zegt te voelen, laat op deze vraag een heel ander licht schijnen. Alsof hij zich afvraagt: ‘Welke plek is er voor mij wanneer ik mij schaam? Ben ik met mijn schaamte nog steeds welkom?’ Daarom is het als secure base coach van belang met een open hart gevoelig te zijn voor alle signalen die de cliënt bewust en onbewust uitzendt. De cliënt is bij je gekomen met een begeleidingsvraag en vraagt zich bewust of onbewust af of hij hiermee bij jou welkom is. Dit geldt echter net zo goed voor jou als begeleider. Het is daarom belangrijk dat ook jij van jezelf weet wat er bij jou speelt bij de thema’s contact en welkom.140

Waar je met je cliënt stilstaat bij de vraag hoe hij heeft geleerd welkom te zijn en welkom te heten, speelt deze vraag voor jou als begeleider ook een grote rol. Hoe jullie het contact samen vormgeven, legt de basis van het psychologische contract tussen jullie, waarover we eerder in dit artikel al schreven. Dat contract is gebaseerd op eerdere levenservaringen van zowel jou als die van je cliënt. Hoe zagen jullie beiden dat jullie ouders, jullie broers en zussen, jullie klasgenoten en jullie vrienden met elkaar omgingen en contact maakten? Wat gebeurde er op de momenten dat verwachtingen en verlangens in het contact konden worden vervuld? En wat gebeurde er wanneer dat niet het geval was? Welke overtuigingen werden er gevormd en hoe spelen deze in het hier-en-nu een rol?

Het is als begeleider goed om je te realiseren dat ieder welkom, ieder nieuw contact voor je cliënt ook een afscheid in zich heeft. Waar heeft de cliënt afscheid van te nemen wanneer hij bij jou om hulp vraagt en met jou een persoonlijke reis gaat maken? Vaak starten mensen een begeleidingstraject, omdat ze merken dat het in hun dagelijks leven op de een of andere manier niet loopt zoals ze willen, dat het niet stroomt. En de oorzaken zijn natuurlijk divers en talrijk. Een ding is echter zeker: wanneer cliënten een nieuw begin willen maken, dan zullen ze onder ogen moeten zien dat afscheid nemen van het oude een voorwaarde is. Je kunt niet welkom heten, als je niet eerst afscheid hebt genomen.

‘Wat maakt hulp vragen schaamtevol voor je, Bob?’, vraagt de begeleider. ‘Ik vind gewoon dat ik het alleen zou moeten kunnen. Dat is me ook altijd verteld. Door mijn ouders, mijn leraren. Het is belangrijk om het zelf te kunnen.’ Hij kijkt hem aan. ‘En nu ben je hier. Wat maakt dat je het nu niet alleen kunt?’ ‘Ik kom niet verder. Ik blijf als het ware rondjes draaien met steeds dezelfde gedachten in mijn hoofd. Ik heb iemand nodig om die gedachten te ontrafelen.’ ‘Dat klinkt alsof je de overtuiging dat je het alleen moet doen, vaarwel gaat zeggen, klopt dat?’ Hij glimlacht. ‘Ja, wie weet.’

 

Om werkelijke verandering in je leven te kunnen vormgeven, heb je jezelf welkom te heten. Met alle ervaringen die je in de loop van je leven hebt opgedaan, positief en negatief. Mooi en pijnlijk. Vreugdevol en verdrietig. Daarvoor heb je mensen nodig die een secure base voor je zijn, die je welkom heten, vertrouwen bieden en veiligheid (caring). Door wie je aangemoedigd, gesterkt en uitgedaagd wordt (daring) om risico te nemen en afscheid te nemen van oude overtuigingen. Een secure base kan in principe alles en iedereen zijn. Vaak is het een persoon, maar het kan ook een plek zijn, een gebeurtenis, een andere ervaring. Secure bases helpen je om jezelf en alles wat in je is, welkom te heten, zodat je het in verbinding kunt brengen met deze secure base en het kunt onderzoeken. Wanneer je dat wat jou vasthoudt en belemmert kunt neerleggen bij iemand die zich met je verbindt, je welkom heet, ziet, dan kan dat een nieuw begin en een einde van belemmerende patronen betekenen.

Wanneer een ander je werkelijk welkom heet, helpt dat om jezelf in een ander licht te bezien. Je hoeft jezelf niet langer het aloude, bekende en zelfde verhaal te vertellen, maar kunt op zoek gaan naar een nieuw verhaal, een nieuw perspectief op dezelfde werkelijkheid. Dat is de belofte van welkom heten. En die belofte mag je als secure base begeleider altijd zijn voor onze cliënten.

imageContact en welkom – Werken met teams
Met grote ogen staat Aleid om zich heen te kijken in de ruimte waarin zij en haar team begeleid worden. De dingen die haar collega’s zeggen, raken haar. Dit is haar allereerste dag in dit team en dus ook haar eerste kennismaking met haar nieuwe collega’s. De leidinggevende van het team heeft besloten om een begeleidingstraject te starten met het hele team, omdat de samenwerking niet goed verloopt. Er zijn irritaties. Mensen functioneren op hun eigen eiland en er is ‘oud zeer’ waar nooit over gepraat is. Ze hebben moeite om de uitdagingen waar ze voor staan aan te gaan en de veranderingen die ze moeten realiseren vorm te geven.

Een van de twee teamcoaches vangt de blik van Aleid. ‘Wat gebeurt er met je, Aleid?’, vraagt ze. ‘Het is vandaag voor het eerst dat ik iedereen zie en ik realiseer me dat ik onderdeel word van een team waarin al zoveel is gebeurd. Ik vraag me af hoe ik hier mijn plek moet vinden.’

 

Wat Aleid haarfijn aanvoelt, is dat het team een plek is met een verleden. Dat verleden heeft invloed op het heden en ook op de toekomst. En het is van invloed op hoe er van mensen afscheid genomen is en hoe mensen welkom worden geheten. Dat is misschien wel de vraag die Aleid zichzelf stelt: hoe ziet mijn welkom in dit team eruit? En wat betekent dat welkom voor mijn plek hier?

De start die mensen maken in een team kent twee perspectieven: dat van de persoon zelf en dat van de groep waarin hij landt. De nieuwe collega landt met zijn geschiedenis in een groep die ook een verleden heeft.

De eerste werkdag is in belangrijke mate bepalend voor de rest van je loopbaan binnen het team en de organisatie. Dit eerste contact, de aandacht die er wel of niet is, is mede bepalend voor hoe je je toevertrouwt aan het team en de organisatie en dus loyaliteit ontwikkelt. Is er een warm welkom? Is de werkplek klaar? Word je rondgeleid? Zijn de laptop en telefoon meteen beschikbaar? Nemen teamleden tijd voor een eerste kennismaking? Zijn er al meetings ingepland? Bij grote organisaties wordt er naast het welkom op de werkplek vaak ook een welkom in de brede organisatie georganiseerd voor alle nieuwkomers. Zo kan er ook een netwerk buiten het eigen team ontstaan. En, zoals in het geval van Aleid, soms valt de start van het werken in een team en organisatie samen met een ontwikkelings- of begeleidingstraject.

Aleid spreekt hardop de vraag uit die veel nieuwe teamleden zichzelf vaak stellen. Doordat ze op uitnodiging van de teamcoach zo duidelijk laat horen welke vraag haar bezighoudt, worden veel andere teamleden zich bewust van de geschiedenis die zij al hebben in deze groep en van de impact die die historie heeft op hun handelen en de onderlinge samenwerking.

De teamcoach werkt die dag met de groep rondom een tweetal gebeurtenissen die in dit team voor verdeeldheid hebben gezorgd. Aan het einde van de dag geeft een aantal teamleden terug dat de vraag die Aleid hardop stelde over hoe ze zich hier welkom kon voelen en haar plek moest vinden, hen heeft geholpen om oude pijn samen met hun collega’s aan te kijken en betekenis te geven. Al op haar eerste dag had Aleid het team op deze manier een belangrijke dienst bewezen.

 

Teamontwikkeling vergt inzicht en erkenning van alle betrokkenen dat ze met wie ze zijn en met hun verleden bijdragen aan de dynamiek in de groep. Vervolgens moeten ze bereid zijn om op gezette tijden met elkaar in dialoog te gaan over die geschiedenis en de invloed daarvan op ieders handelen in het team. Om zich als team te ontwikkelen, moet de groep in de gelegenheid worden gesteld om de positieve en negatieve impact van het verleden aan te kijken en daarmee in het reine te komen. Dat vraagt leiderschap, de bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen handelen en dat van de ander in de verbinding. Van alle teamleden, van de leidinggevende en van de begeleider. Dit leiderschap draagt bij aan psychologische veiligheid waarover je meer kunt lezen in het artikel 'Hechting en veerkracht'.

Binnen de context van teams en organisaties is er voortdurend sprake van veranderingen. Grote en kleine veranderingen zorgen voor groei en ontwikkeling; ze vormen het bestaansrecht van zowel het team als de organisatie. Deze veranderingen luiden iedere keer een nieuw begin in waartoe de medewerkers zich hebben te verhouden. Soms passen mensen zich haast onzichtbaar en terloops aan, maar vaker zal dit proces aandacht vragen.

Het mechanisme van eerst afscheid nemen van het oude alvorens je je kunt verbinden aan het nieuwe, geldt op alle niveaus van verandering. Ook wanneer de verandering op organisatieniveau wordt doorgevoerd, kan er op individueel niveau een transitieproces plaatsvinden. Het onvoldoende aandacht hebben voor de transitie die nodig is om opnieuw te verbinden aan de organisatie is een van de belangrijkste factoren waarom veranderingen falen.

Als teambegeleider sta je met de medewerkers voortdurend stil bij de transitie die ze doormaken, zowel als individu als in teamverband. Iedereen in het team doorloopt het transitieproces op een andere manier en in een ander tempo. Het vormgeven aan transitie vergt dan ook maatwerk. Als begeleider zet je werkvormen in die iedere medewerker de ruimte geven om te reflecteren op zijn eigen transitie en deze in contact te brengen met (die van) de groep.

Door een veilige plek te bieden waar het verhaal van eenieder welkom is, kunnen de medewerkers individueel en als groep de beweging van oud naar nieuw inzetten om zo contact te maken met de nieuwe werkelijkheid. Doordat de andere medewerkers getuigen zijn van dit proces, wordt de verandering bekrachtigd en bemoedigd. Zo wordt er gezamenlijk een nieuw begin ingeluid.

imageOefeningen met je cliënt

 

De levenslijn

De levenslijnoefening komt regelmatig terug. We noemen de oefening ook wel ‘wortels van leiderschap’, omdat het een diepgaande verkenning is van hoe ervaringen uit het verleden je cliënt hebben gevormd tot wie hij vandaag is. Hoe dieper de wortels, hoe hoger de groei. Het is bij uitstek de oefening die op ieder thema van de Transitiecirkel van waarde is. Iedere keer is het de moeite waard om met je cliënt naar zijn levenslijn te kijken vanuit het perspectief van het betreffende thema op de Transitiecirkel.

Hier leggen we de basis van de oefening uit. Vanuit deze basis kun je met je cliënt iedere keer naar een specifiek thema op de Transitiecirkel kijken. Op basis daarvan kan je cliënt aanpassingen en toevoegingen doen op de levenslijn, waardoor er verdieping plaats kan vinden.
Algemeen
Praktische voorbereiding

Geef je cliënt een groot vel papier. Dat helpt hem op een later moment gemakkelijker zijn levenslijn samen met een ander verkennen en uitdiepen.

Stap 1 Voorbereiden

Nodig je cliënt uit om een horizontale lijn te trekken vanaf de geboorte tot aan de huidige leeftijd. Aan het begin van de lijn trekt hij een verticale streep die gaat van ‘+10’ naar ‘-10’. Dit is de schaal voor de impact van de gebeurtenissen. Vervolgens deelt hij de lijn in perioden in, die je ook de hoofdstukken van het leven zou kunnen noemen. Vervolgens geeft je cliënt boven en onder de lijn aan welke kleine en grote impactvolle ervaringen en gebeurtenissen zich in zijn leven aandienden. Eventueel kan het hem helpen een lijn tussen de gebeurtenissen te trekken om overzicht te krijgen.

FIGUUR 2 DE LEVENSLIJN

image

Stap 1

In kaart brengen van impactvolle gebeurtenissen op onze levenslijn

Stap 2

Verkennen van de levenslijn

 • Mensen die je hebben gevormd
 1. Wie was deze persoon?
 2. Hoe heeft hij/zij je leiderschap gevormd?

 

 • Ervaringen die je hebben gevormd
 1. Welke ervaringen springen eruit?
 2. Hoe hebben deze je gevormd?

 

Stap 2 Verkennen

Als je cliënt de lijn heeft gemaakt, vraag je hem deze in de volgende sessie met jou te delen en alvast met mensen in zijn omgeving. Het is een impactvolle manier om met vaders, moeders, partners, kinderen en collega’s in gesprek te gaan. Je leert elkaar op een heel andere manier kennen.

De levenslijn verkennen in het licht van contact en welkom

Je kunt met je cliënt een brede verkenning doen van de levenslijn en alles wat daarop staat. Je kunt er echter ook voor kiezen om bij de verkenning een focus te kiezen die gekoppeld is aan specifieke thema’s. In dit artikel staan de thema’s contact en welkom centraal. Welkom geheten worden, ons welkom voelen. Dit vormt de basis van elke relatie die we in ons leven aangaan en dus ook van elke samenwerking in een professionele context. Contact en welkom zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Reflectievragen
 • Hoe welkom was je toen je geboren werd?
 • Hoe zag jouw welkom eruit? Wat waren de omstandigheden waarin je geboren bent?
 • Welke plek had jij in de rij van kinderen? Hoe was dat voor je?
 • Wat werd er bij jou thuis aan tafel besproken? En wat ook niet?
 • Hoe zag jouw welkom eruit op scholen en opleidingen die je in je leven bezocht?
 • Hoe zag jouw welkom eruit op plekken waar je gewerkt hebt en waar je misschien ook nu nog werkt?
 • Hoe speelt de manier waarop je welkom werd geheten in het leven een rol in je huidige bestaan?
 • Hoe heet jij mensen welkom met wie je leeft en werkt?
 • Hoe maak jij op basis van eerdere ervaringen in je leven contact met anderen?

 

Welkom in de wereld

Op een dag ben je geboren

Uit samengaan ontstaan

Uit een lange rij van mensen

Die nog diep in jou bestaan

Met hun angsten en verlangens

Met al hun liefde en hun pijn

Daar ver in het verleden

Ligt de bron van wie wij zijn

(…)

Welkom in de wereld

Welkom in de tijd

Welkom in ons leven

Welkom in ons huis

(…)

– Stef Bos141

 

Je kunt deze tekst van Stef Bos aan je cliënt voorlezen of samen het liedje luisteren. In deze oefening verken je met je cliënt zijn welkom in deze wereld:

Gebruik vloerankers (en eventueel representanten) voor:

 • de ouders uit wie je cliënt geboren is;
 • de wereld (gezin, familie, omstandigheden rondom de geboorte, plaats enzovoort) waarin je cliënt geboren is.

 

Laat je cliënt voor zijn ouders gaan staan. Vraag hem zijn ogen te sluiten en te voelen wat er gebeurt op die plek (laten associëren met de plek: wat ervaar je in je lijf, welke gedachten komen er, wat neem je waar?). Laat hem er woorden aan geven.

Vraag de cliënt om in zijn tempo zijn ogen te openen en te kijken naar ‘de wereld waarin hij geboren is’. Vraag je cliënt waar te nemen wat er gebeurt bij het kijken naar de wereld. Laat hem er woorden aan geven.

Vraag je cliënt om zich om te draaien naar zijn ouders. Vraag je cliënt waar te nemen wat er gebeurt als hij naar zijn ouders kijkt. Laat hem er woorden aan geven.

Verken verder wat er vanuit de drie perspectieven nog te ontdekken is.

Ter afronding onderzoek je met je cliënt hoe wat hij net ontdekt heeft van invloed is op zijn huidige leven.

 

Geleide meditatie rondom welkom

Laat je cliënt plaatsnemen op de bank of op een stoel. Vraag hem een houding aan te nemen waarbij hij ontspannen rechtop zit met zijn voeten op de grond en zijn handen rustend op de beide bovenbenen. Vraag hem zijn ogen te sluiten. Laat hem zijn aandacht richten op de ademhaling, waar deze zich ook bevindt. Vraag om de adem vanuit de buik te laten komen: vier seconden in door de neus, vier seconden uit door de mond.

Vertel dat je een tekst gaat voorlezen over het welkom heten van alles wat er op dit moment is.
De Herberg
Dit mens-zijn is een soort herberg:

elke ochtend weer nieuw bezoek.

Een vreugde, een depressie, een benauwdheid,

een flits van inzicht komt

als een onverwachte gast.

Verwelkom ze; ontvang ze allemaal gastvrij!

Zelfs als er een menigte verdriet binnenstormt

die met geweld je hele huisraad kort en klein slaat.

Behandel dan toch elke gast met eerbied.

Misschien komt hij de boel ontruimen

om plaats te maken voor extase ...

De donkere gedachte, schaamte, het venijn,

ontmoet ze bij de voordeur met een brede grijns

en vraag ze om erbij te komen zitten.

Wees blij met iedereen die langskomt.

De hemel heeft ze stuk voor stuk gestuurd

om jou als raadgever te dienen.

– Mevlana Celaleddin Rumi

(1207 – 1273, filosoof, dichter, mysticus)

 

Welkom in je lijf

Ga staan met je voeten iets uit elkaar, de vrouwen op heupbreedte, de mannen op schouderbreedte. Haal de knieën van het slot door er iets doorheen te zakken. Ontspan je heupen en laat wat ruimte komen in je bekkengebied. Ga rechtop staan door als het ware, wervel voor wervel op elkaar te zetten in gedachten, je schouders mogen zich ontspannen en je hoofd mag recht op je romp komen te staan. Je kaken mogen wat los; als het helpt om je mond iets open te doen dan kan dat.

Sluit nu je ogen en adem vier keer diep in en uit zonder pauze tussen de ademhalingen. Adem is een van de manieren om in contact te komen met ons lichaam. Blijf vier minuten in stilte in deze houding, zonder ook maar iets in je lichaam te veranderen of op te lossen. Daarna ga je langzaam je benen bewegen, door op-en-neerbewegingen te gaan maken in je knieën. Je maakt als het ware een sprong zonder van de grond los te komen. Varieer in intensiteit, van kleine bewegingen naar grotere bewegingen, dieper door je knieën en steviger omhoog. Je zult merken dat de op-en-neerbeweging ook effect heeft op je ademhaling, deze kan zwaarder worden. Hier hoef je niets aan te veranderen. Doe dit ongeveer vier minuten en kom dan terug in de basishouding waarmee we begonnen. Sluit je ogen en word je gewaar wat er in je lichaam is. Adem nog eens vier keer diep in.

Rond af en schrijf voor jezelf op wat je je gewaar werd in je lichaam.

Dit is een basisoefening voor andere oefeningen. We raden je aan om de komende dagen deze oefening te herhalen en hierover iedere keer iets op te schrijven. Wat word je gewaar, wat verandert er mogelijk in je lichaam?

 

Genogram143

Om inzicht te krijgen in de invloed van zijn familiegeschiedenis kun je de cliënt vragen een genogram op te zetten. Een genogram is een schematische weergave van het familiesysteem van de cliënt. Het is van belang dat de cliënt het genogram tekent van het systeem waarin hij opgroeit. Wanneer dit niet het familiesysteem is, door bijvoorbeeld adoptie of pleegzorg, dan kan de cliënt beide systemen in beeld brengen als deze informatie aanwezig is.

Geef je cliënt een groot vel papier en laat hem in het genogram vanuit zichzelf naar boven werken. Van daaruit werkt hij naar boven toe en worden de generaties aangevuld. Het genogram bevat informatie over:
 • sekse;
 • aard van de relatie tussen mensen: huwelijkse of niet-huwelijkse relatie, gescheiden, broer, zus, buitenechtelijke relatie enzovoort;
 • jaartal van geboorte;
 • jaartal van sterfte;
 • eventueel geaardheid.

 

Het opzetten van een genogram biedt al veel inzicht. De verdieping ligt in de dialoog over wat er onbesproken of onzichtbaar blijft in het genogram:

 • Hoe zijn in de familiegeschiedenis relaties tussen mensen ontstaan?
 • Werden de relaties gesteund in het systeem?
 • Hoe waren de omgangsnormen?
 • Wie werd er voorgetrokken?
 • Wie werd er buitengesloten?
 • Waar werd niet over gesproken?
 • Welk familiegeheim speelt er?
 • Wie zorgde er voor wie? En hoe?
 • Welke rol speelt de dood in het systeem?
 • Hoe speelt oorlog een rol in het systeem?

image

 

imageOefeningen met het team

 

Teamlevenslijn

De Teamlevenslijn maakt de volgordelijkheid in de groep zichtbaar: wat ieder teamlid bij aankomst in het team aantrof, hoe hij sindsdien in de groep op weg is gegaan en wat op die weg de hoogte- en dieptepunten waren.

Net als bij de individuele levenslijn leggen we hierna de basis van de oefening uit. Het verschil met de individuele levenslijn is dat de lijn in teamverband een opstelling in de ruimte is waarbij de verschillende teamleden op volgorde van binnenkomst staan en zich uitspreken over wat ze aantroffen toen ze in het team aankwamen, hoe ze sindsdien gevaren zijn in het team en wat hoogte- en dieptepunten voor ze waren.
Variatie
Je kunt er ook voor kiezen om slechts bij een enkel thema van de Transitiecirkel stil te staan. Je kunt bijvoorbeeld met een team stilstaan bij Contact en Welkom, de thema’s van dit artikel. Onder de algemene beschrijving van de oefening vind je vragen die je kunnen helpen om met het team te reflecteren op een specifiek thema van de Transitiecirkel.

Algemeen

Door het delen van deze ervaringen krijgt de groep inzicht in de geschiedenis van het team, ingebed in de historie van de organisatie. Zo worden patronen die zich ontwikkeld hebben zichtbaar. Dit vergroot het onderlinge begrip voor elkaars gedrag en gemaakte keuzes. Door daarnaast hoogtepunten te delen ontstaat een gevoel van trots, een grote energie. Door dieptepunten met elkaar te delen, krijgt het team zicht op individuele pijnpunten die vaak ook in bredere zin een rol spelen in de groep. Door daar met elkaar bij stil te staan kan heling ontstaan.
 • Stap 1. Deel A4’tjes uit. Laat ieder teamlid groot en in landscape de datum (dag, maand en jaar) van aankomst opschrijven.
 • Stap 2. Deel een post-it uit waarop ieder één hoogtepunt opschrijft. Deel een tweede post-it uit waarop ieder een dieptepunt schrijft.
 • Stap 3. Laat iedereen op volgorde van aankomst gaan staan.
 • Stap 4. Laat ieder even goed om zich heen kijken; wie staat waar? Wat word je je gewaar op jouw plek?
 • Stap 5. Bevraag op volgorde van binnenkomst elk teamlid. Wanneer kwam je aan? Wat trof je aan? Hoe is het je sindsdien vergaan? Wat was een hoogte- en ook een dieptepunt voor je?
Probeer voor elk teamlid dezelfde hoeveelheid tijd te nemen; houd rekening met de omvang van het team. Neem zowel het teamlid als het team goed waar terwijl hij vertelt. Parafraseer wat je hoort (en wat je ervaart, parafraseren 2.0) en stel verdiepende vragen.
De teamlevenslijn verkennen in het licht van contact en welkom
Hierna staan vragen die je kunnen helpen om met het team dat je begeleidt een verkenning te doen rondom de thema’s contact en welkom. Je kunt dan in kaart brengen en voor de teamleden inzichtelijk maken hoe deze thema’s in de groep een rol spelen. Hoe heten teamleden zichzelf en elkaar welkom? Hoe maken ze contact met elkaar; of gaan ze contact in sommige situaties juist uit de weg?
Reflectievragen
 1. Hoe zag jouw welkom in dit team eruit?
 2. Wie van de huidige teamleden waren er al? Hoe maakten ze contact met je? Gaven ze je een gevoel van welkom?
 3. Hoe spelen jouw ervaringen met contact en met welkom in andere groepen een rol in dit team?
 4. Welke verwachtingen had je toen je in dit team aankwam?
 5. Welke verwachtingen zijn waarheid geworden?
 6. Waarin ben je misschien teleurgesteld geraakt?
 7. Hoe heette jij de mensen die na jou zijn aangekomen welkom?

 

Een nieuw begin

Veranderingen in de samenstelling van het team luiden een nieuw begin in. Hoewel medewerkers er al lange tijd zijn, is het belangrijk om stil te staan bij dit nieuwe begin en dit officieel in te luiden. Het inluiden van een nieuw begin kan niet zonder ook aandacht te besteden aan wat er wordt achtergelaten.

Deze oefening kan gedaan worden bij veranderingen zoals:
 • fusie van teams en/of organisaties;
 • naamswijziging;
 • structuurwijziging;
 • nieuw pand/nieuwe standplaats van het team;
 • nieuwe systeemimplementatie, werkwijze;
 • nieuwe leidinggevende.

 

Trek een streep door de ruimte waarin je werkt. De ene kant van de streep is de oude situatie, de andere kant de nieuwe. Bepaal in samenwerking met de groep wat de twee kanten van de streep zijn. Bijvoorbeeld bij een structuurwijziging de oude versus de nieuwe positie, of bij een nieuwe werkwijze scrum versus agile.

Je laat iedere deelnemer eerst aan de oude kant staan. Iedere deelnemer beantwoordt de volgende vragen:
 • Waar ben je dankbaar voor aan deze kant?
 • Wat heb je los te laten en hier achter te laten? (Dit schrijven ze op een post-it die ze op de grond leggen.)
 • Wat ga je meenemen naar de nieuwe situatie? (Dit schrijven ze op een postit die ze in de hand houden.)

 

Je rondt af door te checken of er nog aangevuld moet worden. Zo niet, dan vraag je ze of ze zich vrij voelen om naar de andere kant te bewegen.

Aan de andere kant vraag je de deelnemers een voor een te delen:

 • Hoe is het om aan deze kant te staan?
 • Wat vind je hier?
 • Is er nog iets nodig om je te verbinden met deze nieuwe kant?

 

Eventueel kan er nog een beweging naar het oude nodig zijn om iets achter te laten. Als er geen beweging meer nodig is, rond je af.

 

 

Er zijn geen bijlagen beschikbaar bij dit artikel
Er zijn nog geen recensies geplaatst

Gerelateerde onderwerpen