Feedback geven en ontvangen

Van mijn fouten leer ik wat ik niet meer wil.
Van mijn successen leer ik wat ik wel wil.

Wanneer we in het dagelijks leven feedback geven aan elkaar, gaat het in de meeste gevallen om kritiek. De meeste mensen vinden het geven van kritiek heel moeilijk en vermijden het liever of verpakken het in ‘zachte watten’ omdat ze bang zijn niet meer aardig gevonden te worden. En als ze wel kritiek geven, zit er vaak een oordeel, een verwijt of een beschuldiging in. Het resultaat is meestal ontkenning of verdediging, welles, nietes en ligt ruzie op de loer. Dat moet toch effectiever kunnen!
Tussen de cliënt en de coach worden voortdurend bepaalde afspraken gemaakt. Wanneer deze afspraken niet worden nagekomen, is er een moment om de cliënt hierop aan te spreken. Dit doe je via het geven van feedback, het aanspreken en uitspreken.
Bovendien ben je in coaching bezig de cliënt te helpen ontdekken wat de effecten zijn van zijn doen en laten. Cliënten op hun beurt willen weten of ze op de goede weg zijn. Daarom geven we van tijd tot tijd feedback, niet om een oordeel te geven of te straffen maar om de ander verder te helpen in zijn ontwikkelingsproces. En omdat wij zelf ook in een ontwikkelingsproces zitten en (als het goed is) ook regelmatig gecoacht worden via intervisie en supervisie, ontvangen wij ook regelmatig feedback.
In dit artikel beschrijven we de regels van effectieve feedback en wat daaraan voorafgaat (observeren, waarnemen). Ten slotte besteden we aandacht aan een heel bijzondere en effectieve vorm van feedback, het compliment.

Feedback algemeen

Feedback speelt in zijn algemeenheid een fundamentele rol in elk gesprek tussen mensen. Feedback bestaat uit reacties van de ontvanger op boodschappen van de zender. Er is in elk gesprek al automatisch sprake van feedback door middel van houding, gedrag en communicatie van de gesprekspartner (je kunt je niet niet gedragen, niet niet communiceren!). Als datgene wat jij zegt de ander niet zint, dan zie je dat direct aan houding of mimiek, nog voordat de ander kan protesteren. Feedback vormt het fundamentele mechanisme van de manier waarop mensen elkaar zoeken en (soms niet) vinden.

In het kader van coaching wordt onder feedback verstaan: het geven van informatie aan de cliënt over aspecten van zijn gedrag en over het effect van dat gedrag, met als doel de cliënt inzicht te laten krijgen in zijn functioneren en het effect daarvan op anderen. Zo krijgt de cliënt de mogelijkheid om zijn eigen gedrag te evalueren en eventueel aan te passen als hij dat wil. Hij heeft ook de keuze om er niets mee te doen, wat vaak voorkomt bij ongevraagde feedback.
Het krijgen van feedback is een belangrijk onderdeel van het informed consent (zie het artikel ´Contact en contract´, Het contract); de cliënt moet weten dat hij regelmatig feedback zal krijgen en op welke manier, en hij moet ermee instemmen, er ontvankelijk voor zijn.

Waarnemen

Het geven van feedback vraagt om goed kunnen observeren en waarnemen. Datgene wat de coach waarneemt wordt in het hier en nu als het ware teruggegeven aan de cliënt als toetssteen of als spiegel. En de observatie wordt gekoppeld aan het effect dat het heeft op de feedbackgever, de coach in dit geval: ‘ Je zegt ja en je schudt nee, ik snap er niets van.´ Hiermee maak je expliciet wat je waarneemt en welk effect het gedrag heeft in het contact op dit moment.
Het kleine voorbeeld hiervoor laat ook zien dat feedback beschrijvend is (je zegt ja en je schudt nee) en niet oordelend. Een oordelend voorbeeld zou hier kunnen zijn: ‘ Je bent onduidelijk.´ Het gaat in feedback over het gedrag, niet over de persoon.

Constructief

Positieve feedback geven is het waarderen en complimenteren van de ander: ‘ Dat heb je goed gedaan!’ Negatieve feedback noemen we in de volksmond kritiek, zoals: ‘ Je hebt alweer je opdracht niet uitgevoerd!’ Het vertelt wat niet goed is, waardoor de ander minder leert of zich gaat verdedigen. Feedback is het meest effectief als het constructief wordt gegeven. Constructieve feedback houdt rekening met wat goed gaat en wat beter kan. Het krijgen van constructieve feedback heeft voor de ontvanger drie voordelen:

 • je geeft de ander constructieve aandacht, dit bevestigt hem als het ware in zijn bestaan;
 • je helpt de ander zijn inzicht te vergroten in zijn gedrag en zijn functioneren, dit is essentieel voor zijn ontwikkeling;
 • het zegt ook iets over jezelf: de ander leert hoe jij hem ervaart.

‘Dit heb je mooi opgezet, het is heel volledig; wellicht kun je de layout van je plan nog iets rustiger maken; het oog wil ook wat’, is een voorbeeld van constructieve feedback.

Functies van feedback

Bij een gerichte toepassing heeft feedback twee functies. Ten eerste maakt feedback het mogelijk om tussen de coach en de cliënt misverstanden te corrigeren en onduidelijkheden op te helderen. Met name in het beginstadium van een coachproces zijn zulke terugkoppelingen uitermate belangrijk. De coach moet immers aansluiting zien te vinden bij de cliënt en zijn specifieke wereldbeeld.
Ten tweede, en dit is misschien wel de belangrijkste functie, creëert feedback voor de ontvanger allerlei leermogelijkheden: de cliënt leert van de spiegel die hem wordt voorgehouden en van de informatie die hij terugkrijgt. Bovendien leert hij hoe zijn houding, woorden en gedrag overkomen op anderen. Deze centrale functie van feedback is gedurende het hele coachproces van belang.

Leermogelijkheden van feedback

De mate waarin feedback in coaching leermogelijkheden schept, is afhankelijk van een aantal factoren, die hieronder worden aangestipt.
Het moment waarop het gesprek gevoerd wordt is van belang. Feedback van de coach bij het eerste gesprek sorteert zelden een noemenswaardig effect. Er moet immers eerst een vertrouwensband worden gelegd, als gemeenschappelijke basis voor communicatie. En feedback moet altijd nauw aansluiten bij de uitspraken van de cliënt.
De relatie tussen coach en cliënt is eveneens van belang voor de mate van leren. Als er sprake is van een vertrouwensbasis, dus als de coach met de cliënt kan werken, dan kan hij ook beter beoordelen welke soort feedback voor de cliënt leermogelijkheden zal scheppen en welke niet. Hij kan dan beter inschatten welke effecten verschillende soorten feedback zullen hebben.
Ook het soort feedback, constructief, interpreterend of confronterend, heeft invloed op de leermogelijkheid. Bij een interpretatieve terugkoppeling (waarbij de coach zijn eigen interpretatie weergeeft, bijvoorbeeld om te checken of hij de cliënt goed begrijpt) moet de coach erop letten dat hij deze ook als zodanig kenbaar maakt. Het is absoluut noodzakelijk dat de coach al zijn interpretatieve uitspraken inleidt met zinsneden die blijk geven van een subjectieve beoordeling, dus bijvoorbeeld: Volgens mij…´, ‘Als ik je goed begrijp, dan …’, ‘Ik vermoed dat …’, ‘Ik heb de indruk dat …’, ‘Ik vrees dat …’ en dergelijke, en dan afsluiten met ‘ … klopt dat?’ of ‘ … herken je dit?
Elke terugkoppeling moet van menselijk respect getuigen, maar bij een confronterende terugkoppeling krijgt dit nog een zwaarder accent. Als de confronterende feedback op een positieve en humoristische manier wordt gebracht, kan de coach de cliënt ertoe aansporen om nog eens ‘in zichzelf te keren’ en zijn gedrag op een afstand kritisch te onderzoeken. De warmte en de humor van de coach slaan dan over op de cliënt, die dan met wat meer geduld en met wat meer tolerantie tegenover zichzelf zijn eigen ‘eigenaardigheden’ zal onderzoeken. Confronterende feedback wordt moeilijker als ‘constructief’ ervaren en draagt als extra risico met zich mee dat er sneller een verdedigende houding en reactie zal ontstaan.
De mogelijkheid om van feedback te leren is ook in hoge mate afhankelijk van de thematiek waar de feedback betrekking op heeft, van de inhoudelijke kern. Als de cliënt thema's ter sprake brengt die voor hem persoonlijk heel gevoelig liggen, dan is het meestal effectiever om interpretatieve en confronterende feedback te vermijden. Feedback kan het beste heel dicht bij de uitlatingen van de cliënt aansluiten en altijd constructief gegeven worden.

Het Johari Venster

De werking van feedback kan inzichtelijk worden gemaakt met het Johari Venster. Het Johari Venster, genoemd naar de auteurs Joe Luft en Harry Ingham, is een eenvoudig grafisch model dat de veranderingen verduidelijkt in hoe iemand zichzelf ziet en hoe hij door anderen wordt gezien in de loop van een groeiproces. Het geven van feedback vergroot immers het bewustzijn van de cliënt.
Het Johari Venster geeft een schematische weergave van iemands persoonlijkheid op het gebied van zelfbeeld en het beeld dat anderen van hem hebben.

bju17021210.06022012170625_0008
 
Het model van het Johari Venster bestaat uit de volgende vier kwadranten: Open, Blinde vlek, Verborgen en Onbekend.

Open

Het deel dat zowel mijzelf als anderen bekend is. Het is het gebied van de vrije ruimte, de ruimte waarin ik mij vrij kan bewegen. Mijn dagelijkse optreden naar buiten, mijn gedrag en manieren die anderen van mij zien en waar ik zelf weet van heb. In dit kwadrant ben ik mij bewust van mijn gedrag en het effect dat dit op anderen heeft.

Blinde vlek

De Blinde vlek is een gebied van gedragingen die voor anderen wel waarneembaar zijn, maar waarvan ik mezelf niet bewust ben. Hieronder vallen bijvoorbeeld onbewuste gewoonten. Spottend wordt dit gebied ook weleens het gebied van de ‘slechte adem’ genoemd. In deze situatie begrijp ik de reactie van anderen niet en kan ik die niet hanteren omdat ik de reacties niet kan herleiden naar aspecten van mijn eigen gedrag.

Verborgen

In het kwadrant Verborgen ligt het gedeelte van mijn gedrag dat ikzelf ken en waarvan ik mij bewust ben, maar dat ik nog niet aan anderen heb laten zien; omdat ik niet durf of omdat ik dit verborgen wil houden. Dit gedeelte van mijn (potentiële!) gedrag is dus voor anderen niet zichtbaar. Het blijft dan bij potentie of intentie.

Onbekend

Dit kwadrant is het gebied van mijn persoonlijkheid dat noch aan mijzelf, noch aan anderen bekend is. Dit is het diepste gebied waarvan we niet weten wat er verborgen ligt en óf er wel iets verborgen ligt.

In het begin van de coaching is het open gebied van de vrije ruimte klein omdat coach en cliënt elkaar nog nauwelijks kennen. Tijdens de coaching, en vooral door het geven van feedback zal meer van de blinde vlek van de cliënt en zijn verborgen gedrag bekend worden en opschuiven naar de open vrije ruimte. En wellicht wordt er iets ontdekt in de onbekende ruimte.

Het geven van feedback

Je geeft feedback aan de cliënt als je het gevoel hebt dat je het contact verliest met de cliënt, of als de cliënt het één zegt en iets anders laat zien in houding en mimiek. Ook is het tijd voor feedback als je een observatie doet die het bereiken van het doel van de cliënt belemmert of juist versnelt. Feedback kan ook samenvallen met het geven van een samenvatting om je begrip te toetsen.
Een veelgebruikte feedbackmethode in coaching is de zogenoemde ‘sandwich’-methode. Dit wil zeggen dat verbeterpunten worden ingeklemd tussen twee positieve boodschappen, vandaar het woord ‘sandwich’. Het heeft een eenvoudige opbouw:

 • vertel wat goed is, bijvoorbeeld: ‘ Dit heeft heel goed gewerkt’;
 • gebruik het woord ‘en’ als verbinding naar wat beter kan: ‘ en wellicht kun je meer aandacht besteden aan…’ Wanneer je hier het woord ‘maar’ gebruikt, komen de twee onderdelen tegenover elkaar te staan als tegenstelling. Vandaar het verbindende ‘en’;
 • vraag naar wat de cliënt nu anders of beter gaat doen en waardeer dat:‘ Wat ga je nu anders doen? En hoe? ... Dat klinkt als een goed idee, ik ben benieuwd!

Richtlijnen voor het feedback geven

Constructieve feedback voldoet aan een aantal belangrijke voorwaarden; ze kunnen gezien worden als richtlijnen voor het geven van feedback:

 1. Benoem de feiten vanuit jezelf (geef ‘ik-boodschappen’)
  In het leven van alledag zijn we gewend kritiek bij de ander ‘neer te leggen’, maar de ik-boodschap is effectiever omdat het niet bedreigend is en er bij de ander geen behoefte ontstaat om zich te verdedigen. Dus niet: ‘ Je bent onduidelijk’ maar ‘ Ik kan je niet verstaan.´ Of: ‘ Ik zie dat er tranen komen als ik dat zeg, wat gebeurt er nu in jou?’ Ander voorbeeld: ‘ Wat ik je nu hoor zeggen doet me denken aan wat je vroeger tegen je moeder zei. Klopt dat?’ Bij het geven van constructieve feedback spreek je altijd vanuit jezelf, je geeft jouw reactie of interpretatie.
 2. Wees specifiek, interpreteer zo min mogelijk, het gaat over het gedrag
  Je geeft als feedback: ‘ Ik hoor je steeds praten over je successen’ in plaats van: ‘ Doe niet zo opschepperig.’ Dit laatste is een interpretatie die de ander wellicht zal betwisten, waardoor het niet meer over de kern van de boodschap gaat. Effectieve feedback gaat altijd over feiten, situaties, gedrag - nooit over de persoon of zijn Zijn. Dus niet: ‘ Met jou zijn geen afspraken te maken’ maar: ‘ Dit is de derde keer van de week dat je zo laat bent.’
 3. Geef de gevolgen of effecten aan
  Vertel welk effect of welk gevolg gedrag heeft voor jou, je werk, de voortgang, enzovoort. Maak het concreet en tastbaar. ‘Als ik je niet kan verstaan, dan mis ik de kern van je betoog en dat vind ik vervelend.’ Geef dus ook aan wat je daar zelf van vindt, maar zonder oordeel over gedrag of persoon.
 4. Op het juiste moment
  Onmiddellijke feedback is het meest effectief, dus direct tijdens het gesprek, niet pas ná het gesprek of na een week.
 5. Let op non-verbale signalen
  Let op signalen van (on)begrip, afweer, verbazing, boosheid, en dergelijke bij de ander in lichaamshouding, gezichtsuitdrukking, gebaren. En ga erop in, benoem het en bespreek wat je ziet.
 6. Onthoud je van adviezen
  Dus niet: ‘ Als ik jou was’, ‘Als je het mij vraagt’, ‘Je moet wat meer…. (dit is een veelvoorkomende valkuil). Het staat een ander vrij om te doen wat hij/zij wil met de informatie die feedback oplevert. De essentie is niet de ander te corrigeren op gedrag, maar om inzicht te geven in wat het effect van zijn/haar gedrag is op anderen.
 7. Geef ruimte voor een reactie
  Laat de ander reageren op jouw feedback en bespreek hoe je er verder mee omgaat.


En verder altijd:

 • wees open, eerlijk, respectvol en constructief;
 • overlaad de ander niet, vermijd een monoloog;
 • voorkom moraliserende beoordelingen en interpretaties;
 • spreek eventueel wederzijdse verwachtingen uit.

Voor de feedbackgever, de coach, is het belangrijk om je goed bewust te zijn van het feit dat ‘bedoeling? effect’. Bedenk dat het effect op de cliënt meestal anders uitpakt dan wat jij bedoelde! Houd hier rekening mee en check het begrip, de betekenis en de beleving van wat je teruggeeft aan de cliënt. En bewaak de sfeer van veiligheid en vertrouwen.

Valkuilen bij het geven van feedback

Er kan onbewust veel mis gaan bij het geven van feedback, bereid je dus goed voor en blijf je bewust van valkuilen. Deze valkuilen belemmeren de effectiviteit van de feedback.

Onbewust oordelen

We willen het niet maar het gebeurt onbewust, een oordeel leggen in de feedback. Je reageert op wat je meemaakt en blijft aan de oppervlakte. Bijvoorbeeld: ‘ Een beetje moeder heeft foto's van haar kinderen bij zich’, of: ‘ Je komt steevast te laat, chaoot die je bent!

Psychologiseren

Bij het psychologiseren reageer je op het gedrag van de ander en geef je daar meteen je eigen interpretatie aan. Bijvoorbeeld: ‘Ik merk dat je boos wordt nu ik dit zeg, je kunt niet veel hebben hè? Je zit zeker tegen een burn-out aan?’ Ander voorbeeld: ‘Dus je hebt vaak mot met je baas, je had zeker een afwezige vader!’
Dit is niet de manier om constructieve feedback te geven, er worden stappen overgeslagen. Zelfs al zit je op het juiste spoor, dan nog werkt dit psychologiseren vaak niet omdat de cliënt lang niet altijd het verband ziet of voelt.

Etiketten plakken

Etiketteren is een vorm van oordelen die gebeurt wanneer de ander bij herhaling bepaald (ongewenst) gedrag laat zien en richt zich meestal op de persoon. Het plakken van een etiket houdt bovendien in dat je veronderstelt dat er niets verandert. En je raadt het al: dit resulteert heel vaak in een ‘self-fulfilling prophecy’.

Emma is vaak ziek en moet veel verzuimen van de middelbare school. Ze doet er alles aan om haar schoolwerk bij te houden en studeert op haar ziekbed. Maar de docent denkt: ‘Ze is niet gemotiveerd’, en zegt dit ook bij herhaling tegen Emma. Met als gevolg dat Emma steeds meer gaat balen omdat ze zich niet serieus genomen voelt en haar inzet niet wordt gezien.

De docent vergeet hier iets heel belangrijks: checken hoe het werkelijk zit. Wat is de reden van haar vele verzuim? Zelf heb ik ook zo'n voorbeeld uit mijn trainerspraktijk:

Ik probeerde Nellie een stap verder te krijgen in haar persoonlijke ontwikkeling.
Maar wat ik ook probeerde, Nellie schoof niet op en ik concludeerde:
‘Ze wil niet’ en besteedde minder aandacht aan haar.
Met als gevolg dat ze zich niet verder ontwikkelde.

Wat ik vergat, was na te gaan waar het aan lag. Pas veel later bij zelfreflectie kon ik toegeven dat ikzelf een houding had gehad van ‘gij zult u ontwikkelen’, terwijl Nellie daar gewoon nog niet aan toe was (later wel). In dit geval had ik de check bij mijzelf moeten doen en mezelf eens van effectieve feedback moeten voorzien!
Een etiket heeft onbewust grote gevolgen. Onderzoek dus steeds zowel je eigen etiketten die je op anderen (en jezelf) plakt, als de etiketten die de cliënt plakt op zichzelf en anderen.

Het verkeerde moment

Als feedback gegeven wordt terwijl de ander er niet aan toe is, kun je het effect wel vergeten. Dit kan te maken hebben met het moment in de tijd, bijvoorbeeld: het komt niet uit, er is te weinig tijd; een moment waarop de cliënt zich gejaagd, niet ontspannen en ontvankelijk genoeg voelt en niet voldoende aandacht kan opbrengen; of wanneer er op dat moment niet voldoende veiligheid of vertrouwen is. In deze gevallen kan de ander de feedback niet aannemen, zorg dus dat aan de voorwaarde van het juiste moment wordt voldaan of stel het geven van feedback uit tot een ander moment.
Om zeker te zijn van het moment kun je de vraag stellen: ‘Komt het nu uit dat ik je feedback geef?’ Als het om welke reden dan ook nu niet het juiste moment is, kun je een ander moment afspreken.

Pas op met begrijpen en weten

Cliënt:‘Toen bleek dat ik was afgewezen, voelde ik me helemáál niets meer waard!’
Coach:‘Ik begrijp hoe je je voelt’.

Zelfs al ben je zo goed bij de cliënt aangesloten en kun je hem helemaal volgen in zijn verhaal, pas op met het teruggeven van uitdrukkingen als ‘Ik begrijp wat je voelt’ of ‘Ik weet wat je meemaakt’. De kans is groot dat je in dit soort situaties een antwoord krijgt als ‘Dat begrijp/weet jij helemaal niet!’ Want in zijn ogen zit jij daar als coach in alle rust ontspannen te wezen en heb je helemaal geen problemen. Als je wilt aansluiten op het gevoel dan is bijvoorbeeld ‘ Dat zal heel zwaar voor je zijn geweest’ een betere reactie.

Te aardig voor elkaar

Mensen die elkaar aardig vinden, vinden het vaak lastig om elkaar feedback te geven. Dit speelt ook in de coach-cliëntrelatie. Wees op je hoede als je je cliënt graag mag, je loopt het risico dat je je feedback te veel gaat omhullen met de mantel der liefde, of in te algemene termen, bijvoorbeeld: ‘ Wat je nu vertelt, zou gevolgen kunnen hebben voor de communicatie’ of: ‘ Je bent aardig op weg.
Het is de kunst om helder en constructief feedback te geven in een veilige sfeer van contact. Dan is er zowel sprake van liefde en respect voor de ander als effectieve feedback; en-en dus in plaats van of-of.

Het ontvangen van feedback

Feedback en kritiek ontvangen is voor de meeste mensen erg moeilijk, vooral wanneer het negatief getint is. Dit komt omdat we dit vaak ervaren als een veroordeling van ons gedrag en sommige mensen voelen het zelfs als een regelrechte afwijzing van hun persoon. Op het moment dat we kritiek krijgen, gaan er vele gedachten door ons hoofd: klopt dit wel, wie denkt hij wel dat hij is, wil ik dit wel, wat bedoelt hij, enzovoort. Vooral voor mensen die van zichzelf aan hele hoge (onmogelijke) eisen moeten voldoen, zal de meeste feedback gevoeld worden als een aanval of op zijn minst een bedreiging.
Wie kritiek krijgt, wordt in meer of mindere mate geraakt en de verleiding is groot om een afweerreactie te laten zien:

- verdedigen door meteen te ontkennen en het tegendeel te ‘bewijzen’; ‘ Ja maar…’;
- relativeren door de kritiek weg te wuiven ‘Ach, dat valt wel mee’;
- vechten door onmiddellijk te bal terug te kaatsen: ‘Kijk naar jezelf!’;
- vluchten door stil te worden, dicht te klappen of weg te gaan.

Wie een van deze reacties kiest, neemt de feedback eigenlijk niet serieus. De natuurlijke reactie van de feedbackgever is dan om nog eens te verduidelijken dat hij meent wat hij zegt: hij doet er nog een schepje bovenop. Zo kunnen conflicten ontstaan of een welles/nietes-spel en gaan mensen hun ‘gelijk halen’.

Richtlijnen voor feedback ontvangen

Hieronder volgen de spelregels voor het effectief ontvangen van feedback:

 1. Probeer de feedback te begrijpen
  Neem kritiek, feedback altijd serieus, luister actief, vraag door en verzeker je ervan dat je de bedoeling van de ander goed begrijpt door een eigen samenvatting te geven : ‘Dus jij vindt dat ik …?’
  Betrek het niet op jezelf. Je hebt je wellicht vergist of iets pijnlijks gezegd, maar je bent niet fout!
 2. Toon waardering
  Waardeer de kritiekgever voor de moeite die hij neemt om jou van feedback te voorzien en aandacht te schenken aan jouw gedrag; waardeer het feit dat hij kritiek geeft (dit betekent niet automatisch dat je het ermee eens bent). ‘Ik vind het moeilijk en pijnlijk wat je nu zegt, maar ik waardeer wel dát je het zegt.’ Spreek ook in dit verband in de ik-vorm.
 3. Beoordeel en bespreek de feedback
  Vraag jezelf af of je iets kunt met de feedback en of je kunt instemmen met de vraag of het verzoek dat wordt gedaan om iets te veranderen of te verbeteren. Laat merken wat het je doet en bespreek dit. ‘Het doet me pijn, maar ik herken het wel.’
 4. Laat weten wat je ermee doet
  Als je kunt instemmen met de feedback en de verbeterpunten, maak dan afspraken en bespreek hoe je dat gaat doen en elkaar op dingen kunt aanspreken. ‘Ik zal in het vervolg …, wil je me daaraan houden als ik het vergeet?’
  Ben je het niet eens met de feedback, zoek dan samen naar een alternatief of een compromis en maak daar afspraken over.
 5. Niet interpreteren, wel actief luisteren
  Interpreteer niet direct wat er gezegd wordt en beschouw het zeker niet als een aanval op je persoon. Luister actief en vraag dóór; wat zegt de ander precies, wat bedoelt hij, wat voelt hij? Hierdoor voelt de feedbackgever zich serieus genomen. Je kunt overigens (bijvoorbeeld door je gelaatsuitdrukking) best laten merken dat het je raakt.
 6. Neem ook positieve feedback serieus!
  Sta open voor complimenten en bagatelliseer die niet. Bedank de ander voor het compliment. Dus nooit meer: ‘Ach dat vest heb ik al zo lang!’ Zie ook ´Een ander soort feedback - het compliment´.
 7. Is dit het juiste moment?
  Is dit voor jou het juiste moment om op een open en effectieve manier feedback te ontvangen? Zo nee, laat dit dan direct weten en geef aan wanneer het wel kan.
 8. Vraag om feedback
  Als je wilt weten hoe je ervoor staat, hoe je woorden of gedragingen overkomen, of je prestaties gewaardeerd worden, vraag dan regelmatig om feedback.

Voor de ontvanger geldt: kritiek of feedback zijn eigenlijk twee cadeautjes:

 • het biedt de mogelijkheid om iets te leren/verbeteren en je te ontwikkelen;
 • het zegt iets over de waarden en normen van de ander. Het geeft als het ware een ‘handleiding’ in het omgaan met de ander. Dus bedank de gulle gever.

Een ander soort feedback - complimenten

In ons calvinistische Nederlandje zijn we over het algemeen zuinig met het geven van complimenten en waardering. En het in ontvangst nemen van een compliment vinden we zo mogelijk nog moeilijker; veel mensen geven liever dan ze ontvangen.

Complimenten geven

Complimenten geven is een belangrijke en veel te weinig toegepaste vorm van feedback.
In coaching (maar ook in het leven van alledag!) vervult het geven van complimenten een essentiële functie: het aanmoedigen van de cliënt. Immers, tijdens het coachproces komen pijnlijke en moeilijke zaken aan de orde waartoe de cliënt verwoede pogingen onderneemt om zijn gedrag te veranderen. Ieder klein succesje is daarom een compliment waard! Wat je aandacht geeft, dat groeit.
Opgevoed in een cultuur van ‘geen nieuws is goed nieuws’, geven wij Nederlanders elkaar veel te weinig complimenten. Niet dat we bepaalde dingen, mensen of gedrag niet waarderen, maar we spreken het maar moeilijk uit.
Erken en waardeer wat goed gaat bij de ander, al lijkt het nog zo onbeduidend. Een piepkleine verandering kan een eerste stapje zijn naar een grotere verandering. Moedig de ander aan: ‘Goed zo, als het werkt, doe er meer van!’ Niets werkt zo goed als horen dat je het goed doet.
Het is een goede gewoonte om minstens elke dag (welgemeende!) complimenten uit te delen, ook aan jezelf!

Je kunt nooit te veel complimenten geven, maar ze moeten wel echt zijn. Iemand overladen met kreten als ‘ Wow, wat doe jij dat goed! Wat ben jij knap! Geweldig zeg!’, werkt averechts. Wanneer is een compliment echt en welgemeend?

E = expliciet
C = compromisloos (er wordt geen tegenprestatie verlangd)
H = hartelijk
T = tijdig, op het juiste moment

Bij het geven van complimenten geldt ook nog:

 • liever spontaan dan geprogrammeerd; voel je een compliment opkomen, onderdruk het niet en spreek het uit;
 • liever op de persoon gericht dan algemeen (in dit geval dus wel op de persoon!); dus beter ‘ Dat heb je mooi getekend’ dan ‘Goed bezig!’;
 • liever specifiek dan algemeen ‘ Wat goed dat je al drie keer tot tien hebt kunnen tellen!’ in plaats van ‘Je leert het wel’;
 • liever origineel (in je eigen woorden) dan standaard.

Wees je ervan bewust dat alleen complimenten geven na afloop bij het resultaat niet voldoende is. Ook de inzet en de voortgang moeten worden aangemoedigd. Wat is tenslotte een voetbalwedstrijd, waarbij alleen gejuicht en aangemoedigd wordt bij de eindscore?

Complimenten ontvangen en ervan genieten

Er worden zo weinig complimenten gegeven dat sommige mensen er zelfs achterdochtig van worden als ze er wél een krijgen. Dat hoor je reacties als: ‘ Wat wil die van me?!’ omdat men denkt dat er iets (een beloning of tegenprestatie) aan vastzit.
Complimenten ontvangen, echt ontvangen, is voor veel mensen zo mogelijk nog moeilijker dan complimenten geven. Meestal wordt een compliment afgeweerd: ‘ Oh, die trui heb ik al jaren!’, of ‘ Ach, ik faciliteer slechts’, of ‘ Och, 't was niets!
Wat gebeurt er op zo'n moment? Je weert het compliment af (in een soort ‘valse’ bescheidenheid?) en eigenlijk ontken je daarmee de complimentgever …
Neem een compliment, wat tenslotte een geschenk is, eens echt in ontvangst. Bedank de gulle gever, laat het compliment eens echt binnenkomen en neem de tijd om ervan te genieten. Bagatelliseer het compliment niet.
Geef ook niet direct iets terug ( ‘Jij ziet er ook heel mooi uit!’) want dan ga je weer weg van het geschenk en de gever. Als je de gever wilt plezieren, laat dan merken hoe blij je bent met het geschenk, het compliment, en laat zien dat je ervan geniet. ‘Goh wat leuk dat je dat zegt, dank je wel.’
Vraag je ook niet af waaraan je het verdiend hebt, ga ervan uit dat, als je een compliment krijgt, dit je toekomt.

Elk mens ervaart waardering als iets positiefs. Als je die krijgt, neem het ruimhartig in ontvangst en geniet ervan. Daarmee bevestig je de gever en bedenk dat een mens, dus ook jij, groeit van complimenten en waardering, dus waarom zou je je eigen groei tegenhouden?

Leer ontvangen en er zal je steeds meer gegeven worden.

 

 

Er zijn geen bijlagen beschikbaar bij dit artikel

Log in om een recensie te schrijven

Er zijn nog geen recensies geplaatst

Gerelateerde onderwerpen